Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie zakładów utylizacji odpadów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-209-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Foszcz Dariusz (foszcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Foszcz Dariusz (foszcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania zakładu utylizacji odpadów – doboru odpowiedniej technologii i urządzeń do właściwości odpadu i parametrów produktu, koszty funkcjonowania

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą rodzajów zakładów utylizacji odpadów, wymagań im stawianych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych ich funkcjonowania IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Ma wiedzę na temat doboru metod przeróbki do określonych właściwości danego typu odpadów IS2A_W02, IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Ma wiedzę na temat ilości i właściwości odpadów powstających z różnych procesów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu związanego z surowcami mineralnymi IS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W004 Ma wiedzę w zakresie doboru schematu technologicznego dostosowanego do oczekiwań stawianych przed danym rodzajem odpadu IS2A_W02, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W005 Ma wiedzę w zakresie określania bilansu materiałowego umożliwiającego określenie schematu ilościowego oraz wymagania w zakresie wydajności maszyn dla potrzeb schematu maszynowego IS2A_W02, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W006 Ma wiedzę w zakresie doboru maszyn zgodnie z wymogami schematu ilościowo-jakościowego, uwzględniającego optymalizację kosztów IS2A_W02, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W007 Ma wiedzę związaną z określeniem kosztów związanych z funkcjonowaniem zakładu utylizacji odpadów IS2A_W02, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać odpowiednie metody przeróbki odpadów dostosowane do właściwości utylizowanego odpadu IS2A_U14, IS2A_W02, IS2A_U07, IS2A_U01, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zestawić dobrane operacje przeróbki w odpowiedni układ technologiczny stanowiący schemat jakościowy utylizacji danego odpadu IS2A_U14, IS2A_W02, IS2A_U07, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Umie wykonać obliczenia strumienia materiałowego dla poszczególnych operacji zgodnie z określonym schematem jakościowym IS2A_U14, IS2A_W02, IS2A_U07, IS2A_U01, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U004 Potrafi dobrać urządzenia do określonego schematu jakościowego zgodnie z wykonanymi obliczeniami zawartymi w schemacie ilościowym uwzględniające aspekty ekonomiczne związane z kosztami inwestycyjnymi i funkcjonowania zakładu utylizacji IS2A_U14, IS2A_W02, IS2A_U07, IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U17, IS2A_W17, IS2A_W04, IS2A_W07, IS2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U005 Umie dokonać wstępnej oceny ekonomicznej funkcjonowania zaprojektowanego zakładu utylizacji odpadów IS2A_W02, IS2A_U17, IS2A_W17, IS2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość oddziaływania na środowisko odpadów i społecznej oraz proekologicznej roli ich utylizacji IS2A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą rodzajów zakładów utylizacji odpadów, wymagań im stawianych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych ich funkcjonowania + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat doboru metod przeróbki do określonych właściwości danego typu odpadów + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat ilości i właściwości odpadów powstających z różnych procesów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu związanego z surowcami mineralnymi + - - + - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie doboru schematu technologicznego dostosowanego do oczekiwań stawianych przed danym rodzajem odpadu + - - + - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę w zakresie określania bilansu materiałowego umożliwiającego określenie schematu ilościowego oraz wymagania w zakresie wydajności maszyn dla potrzeb schematu maszynowego + - - + - - - - - - -
M_W006 Ma wiedzę w zakresie doboru maszyn zgodnie z wymogami schematu ilościowo-jakościowego, uwzględniającego optymalizację kosztów + - - + - - - - - - -
M_W007 Ma wiedzę związaną z określeniem kosztów związanych z funkcjonowaniem zakładu utylizacji odpadów + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać odpowiednie metody przeróbki odpadów dostosowane do właściwości utylizowanego odpadu - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zestawić dobrane operacje przeróbki w odpowiedni układ technologiczny stanowiący schemat jakościowy utylizacji danego odpadu - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie wykonać obliczenia strumienia materiałowego dla poszczególnych operacji zgodnie z określonym schematem jakościowym - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi dobrać urządzenia do określonego schematu jakościowego zgodnie z wykonanymi obliczeniami zawartymi w schemacie ilościowym uwzględniające aspekty ekonomiczne związane z kosztami inwestycyjnymi i funkcjonowania zakładu utylizacji - - - + - - - - - - -
M_U005 Umie dokonać wstępnej oceny ekonomicznej funkcjonowania zaprojektowanego zakładu utylizacji odpadów - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość oddziaływania na środowisko odpadów i społecznej oraz proekologicznej roli ich utylizacji - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zapoznanie z podstawowymi zasadami projektowania i rodzajami zakładów utylizacji odpadów. Zdobycie wiedzy dotyczącej określania kosztów funkcjonowania zakładu utylizacji i niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Przedmiot ma za zadanie przekazanie wiedzy w zakresie zasad projektowania i rodzajami zakładów utylizacji odpadów, wymaganiami formalno-prawnymi jakie są przed nimi stawiane oraz aspektami ekonomicznymi prowadzenia działalności. Rodzaje zakładów utylizacji odpadów, wymagania im stawiane, Zasady tworzenia biznes planu; Dobór terenu, określenie zakresu działalności; Aspekty prawne działalności, wymogi, pozwolenia ; Koncepcja zakładu, elementy składowe, zasady projektowania i obliczania powierzchni produkcyjnej, magazynowej i socjalnej; Zdolności produkcyjne, bilans surowcowy, przepływ masy surowcowej w procesie produkcji; Dobór maszyn i urządzeń; Wielkości emisji; Bilans energetyczny i cieplny przedsiębiorstwa; Bilans wodny przedsiębiorstwa, węzły sanitarne; Zasady zarządzania odpadami, zapasami i produktami

Ćwiczenia projektowe:

Wykonanie projektu zakładu utylizacji odpadów dla zadanego typu działalności. Określenie wymagań prawno-formalnych, zakresu i wielkości produkcji z uwzględnieniem bilansu energetycznego, cieplnego, wodnego i surowcowego. Przygotowanie biznes planu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za wykonany projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Gospodarka odpadami, Przetwarzanie surowców i odpadów, Maszyny i urządzenia w przetwórstie odpadów, Przedmiot ekonomiczny

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bąbiński C. Projektowanie zakładów przemysłowych. WNT, W-wa, 1982
2. Podręcznik gospodarki odpadami Teoria i praktyka, wydawnictwo „Seidel-Przywecki” , B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek, Warszawa 2003.
3. Poradnik Górnika Tom V
4. Projektowanie zakładów przeróbki, S. Stępiński

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Trybalski K., Foszcz D.: Analiza wielostadialnych przeróbczych układów technologicznych z wykorzystaniem schematów blokowych i transmitancji, Inżynieria Mineralna, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Zeszyt Specjalny, nr S.2 (8), grudzień, 2002
2. Tumidajski T, Saramak D, Foszcz D., Niedoba T.: Methods of modeling and optimization of work effects for chosen mineral processing systems, Metódy modelovania a optimalizácie práce pre zvolené úpravnícke systémy, Mineralurgia a enviromentálne technológie: 3. medzinárodná konferencia : 20–22 septembra 2005, Herl’any, Slovensko. – Kosice : BERG Faculty of Technical University, 2005. (Acta Montanistica Slovaca ; R. 10 mimoriadne v{c}. 1). s. 115-120
3. Trybalski K., Tumidajski T., Foszcz D., Konieczny A., Pawlos W.: Analiza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów — Analysis of possibilities of grinding process improvement by selection of grinders work parameters. W: ICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych = VIII International Conference on Non-ferrous Ore Processing : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne = conference proceedings / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [S. l. : s. n., 2007]. — 55-lecie IMN ; 40-lecie KGHM Cuprum CBR. s. 117-136
4. Trybalski K., Foszcz D., Konieczny A.: Analiza pracy układu technologicznego mielenia i flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink Matlab — Analysis of the work of grinding and flotation technological system with application of block and transmittance models and Simulink Matlab program. Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1 s. 555–573. Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne /red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków
5. Trybalski K., Tumidajski T., Foszcz D., Konieczny A., Pawlos W.: Dobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedzi — Selection of mills parameters in the copper ore grinding processes Cuprum ; ISSN 0137-2815. 2007 nr 2 s. 81–108
6. Foszcz D., Gawenda T.: Analysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feed, (Analiza efektywności procesu mielenia w młynach kulowych i prętowych w zależności od zawartości ziarn drobnych w nadawie). AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. Tyt. poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria. Poprz. ISSN 1732-6702. 2012 vol. 36 no. 4 s. 17-30
7. Foszcz D., Ogonowski Sz., Kasińska-Pilut E.: Analiza i modelowanie procesów technologicznych w systemie SAiM na podstawie danych przemysłowych z O/ZWR KGHM PM S.A. (Analysis and modeling of technological processes in SAiM system based on process data from O/ZWR KGHM PM S.A.). W: ICNOP’12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych = X International conference on Non-ferrous ore processing : 17–19 października 2012, Lądek Zdrój – Trzebieszowice : materiały konferencyjne = conference proceedings / Instytut Metali Nieżelaznych, [etc.]. KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR, 2012]. s. 111-122
8. Drzymała J., Kowalczuk P., Foszcz D., Muszer A., Henc T., Luszczkiewicz A.: Analysis of separation results by means of the grade-recovery Halbich upgrading curve, W: IMPC 2012 : XXVI International Mineral Processing Congress : New Delhi, India, September 24–28, 2012 : book of abstracts, Vol. 1. [New Delhi : s. n., 2012]. s. 125. Pełny tekst W: IMPC 2012 [Dokument elektroniczny] : XXVI International Mineral Processing Congress : New Delhi, India, September 24–28, 2012 : conference proceedings. s. 01239-01249
9. Legierski T., Zamora A., Ogonowski Sz., Foszcz D., Pawlos W.: Optymalizacja sterowania procesami flotacji przy zmiennych parametrach nadawy z zastosowaniem systemu FloVis w KGHM PM O/ZWR Rejon Rudna, Flotation process optimization with feed parameters variation using FloVis system in KGHM PM O/ZWR Rejon Rudna W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi = II International Copper Ore Mining Congress : perspektywy i kierunki rozwoju = perspectives and development directions : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = conference papers, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S.A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział, 2012]. ISBN 978-83-929275-5-6. s. 254-265
10. Konieczny A., Pawlos W., Legierski T., Zamora A., Ogonowski Sz., Foszcz D.: Rozwój systemu wizyjnego sterowania parametrami pracy maszyn flotacyjnych (FloVis) opracowanego w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud, The development of vision system control of flotation machines work parameters (FloVis) in KGHM Polska Miedz S.A. Division of Concentrators. W: ICNOP’12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych = X International conference on Non-ferrous ore processing : 17–19 października 2012, Lądek Zdrój – Trzebieszowice : materiały konferencyjne = conference proceedings s. 61-74

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalne jest 20% nieobecności na ćwiczeniach projektowych