Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie odpadów I
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-211-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
dr inż. Surowiak Agnieszka (asur@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe techniki przeróbcze stosowane w gospodarce odpadami. IS2A_W02, IS2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna technologie przetwarzania odpadów powstających w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców. IS2A_W02, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student umie scharakteryzować odpady powstające w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych. IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce odpadów. IS2A_U01, IS2A_U02 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować. IS2A_U02, IS2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. IS2A_U07, IS2A_U05 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności zagospodarowania (przetwarzania, wykorzystania) odpadów powstających w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych. IS2A_K01, IS2A_K05, IS2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe techniki przeróbcze stosowane w gospodarce odpadami. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna technologie przetwarzania odpadów powstających w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student umie scharakteryzować odpady powstające w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce odpadów. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności zagospodarowania (przetwarzania, wykorzystania) odpadów powstających w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Systematyka metod przetwarzania odpadów. Operacje mechaniczne i fizykochemiczne. Rozdrabnianie, klasyfikacja mechaniczna i przepływowa, wzbogacanie grawitacyjne i z wykorzystaniem działania siły odśrodkowej, wzbogacanie magnetyczne i elektrostatyczne, flotacja, brykietowanie, grudkowanie – podstawy przebiegu procesów, uwarunkowania, przykłady możliwości wykorzystania w gospodarce odpadami.
2. Procesy mechanicznego rozdziału fazy stałej od ciekłej – sedymentacja grawitacyjna i odśrodkowa, filtracja próżniowa i nadciśnieniowa. Zagęszczanie i odwadnianie drobno uziarnionych zawiesin. Obiegi wodno-mułowe.
3. Odpady powstające w wyniku eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego. Charakterystyka, kierunki wykorzystania. Technologie pozyskiwania węgla z hałd i osadników odpadów. Uwarunkowania i sposoby wykorzystania odpadów z przeróbki węgla jako surowców dla przemysłu ceramiki budowlanej. Surowce towarzyszące pokładom węgla kamiennego -możliwości zagospodarowania.
4. Surowce towarzyszące pokładom węgla brunatnego. Problemy eksploatacyjne i transportowe. Selektywne składowanie, możliwości wykorzystania.
5. Odpady powstające w trakcie eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa rud miedzi. Charakterystyka odpadów flotacyjnych i hutniczych. Problemy zagospodarowania odpadów masowych. Złoża antropogeniczne. Technologie umożliwiające odzysk metali rozproszonych w odpadach drobno uziarnionych. Technologie pozyskiwania pierwiastków śladowych z koncentratów miedzi.
6. Odpady i produkty uboczne powstające w wyniku eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa rud cynkowo-ołowiowych. Właściwości i kierunki wykorzystania.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Utylizacja odpadów budowlanych do produkcji kruszyw mineralnych. Wielostopniowe rozdrabnianie i przesiewanie. Oznaczanie kształtu ziaren i składu ziarnowego kruszyw.
2. Przygotowanie paliw alternatywnych z odpadów komunalnych. Oznaczanie składu morfologicznego, frakcyjnego i wilgotności odpadu. Rozdrabnianie w rozdrabniaczu nożowym, klasyfikacja i mieszanie.
3. Grudkowanie mieszanek popiołowo-iłowych w grudkowniku talerzowym.
4. Ocena możliwości wykorzystania odpadowych mułów węglowych do produkcji materiałów budowlanych (cegły) i paliw alternatywnych. Klasyfikacja mułów w hydrocyklonach, oznaczanie zawartości substancji ilastej, siarki i części palnych w produktach rozdziału.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena z kolokwium zaliczeniowego x 0,7 + ocena ze sprawozdań x 0,3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych wymagany jest strój ochronny.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T., 1983. Zarys technologii procesów przeróbczych
2. Blaschke J., 1987. Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych.
3. Blaschke W., 2009. Przeróbka węgla kamiennego – wzbogacanie grawitacyjne.
4. Drzymała J., 2001. Podstawy mineralurgii.
5. Girczys J., Sobik-Szołtysek J.: Odpady przemysłu cynkowo-ołowiowego, Monografie 87, Wyd P.Cz. Częstochowa, 2002
6. Girczys J.: Procesy utylizacji odpadów stałych. Monografie nr 100. Wyd. Polityki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
7. Kacperski W. T.: Inżynieria Środowiska. T.2. Gospodarka odpadami. Wyd. Z.P. Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
8. Rosik-Dulewska C.: Podstawy Gospodarki Odpadami. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2005.
9. Stępiński W., 1964. Wzbogacanie grawitacyjne.
10. Sztaba K. 1993. Przesiewanie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D.: Co-combustion of coal and biomass – chemical properties of ash, Polish Journal of Environmental Studies 2014, vol. 23 no. 4, s. 1427–1431
2. TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D.: Physical properties of ash from co-combustion of coal and biomass, Polish Journal of Environmental Studies 2014, vol. 23 no. 4, s. 1433–1436

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium oraz przyjęte wszystkie sprawozdania.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Jeżeli Student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń, może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.
Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat oraz jest wolne miejsce przy stanowisku. W razie braku możliwości odrobienia zajęć, innym sposobem jest opracowanie zagadnienia ustalonego z prowadzącym.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.