Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
GIS-2-321-WK-s Inżynieria Środowiska (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-321-GB-s Górnictwo i Geologia (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-321-ZS-s Inżynieria Środowiska (Zagospodarowanie surowców i odpadów) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-321-KS-s Inżynieria Środowiska (Inżynieria kształtowania środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-321-RM-s Budownictwo (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-321-KB-s Budownictwo (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-321-IP-s Budownictwo (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-321-GT-s Budownictwo (Geotechnika i budownictwo specjalne) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-321-PS-s Górnictwo i Geologia (Przeróbka surowców mineralnych) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-321-GP-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-321-GO-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo odkrywkowe) - stacjonarne studia II stopnia
GRT-2-321-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-321-ZP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-321-ZS-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-321-ZB-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-321-CP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Controlling procesów produkcyjnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-321-LM-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Lean Manufacturing) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analysis of the company and management problems
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-321-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
dr inż. Kowal Barbara (bkowal@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The course Financial analysis of the company enables to broaden student’s knowledge covering financial, strategic and business aspects of a company.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has detailed knowledge about financial analysis. He knows what is bankruptcy. He knows the models of early warning systems. IS2A_W17 Kolokwium
M_W002 Student has knowledge about the financial goals of business activity and value creation process. Student can specify the main sources of financing business activity. He knows the structure of capital in the company. IS2A_W17 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student knows the measures used in the analysis of the company's activity. IS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student is able to carry out: the method of comparison, the chain substitutions and its use to exert an influence of factors changes on economic phenomena, pyramid analysis. He can also determine whether the company is at the risk of bankruptcy or not using discriminatory models. IS2A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student performs (alone or in a group) a design exercise. IS2A_K05 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has detailed knowledge about financial analysis. He knows what is bankruptcy. He knows the models of early warning systems. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about the financial goals of business activity and value creation process. Student can specify the main sources of financing business activity. He knows the structure of capital in the company. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student knows the measures used in the analysis of the company's activity. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to carry out: the method of comparison, the chain substitutions and its use to exert an influence of factors changes on economic phenomena, pyramid analysis. He can also determine whether the company is at the risk of bankruptcy or not using discriminatory models. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student performs (alone or in a group) a design exercise. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The place of financial analysis into management information system.
Financial objectives & the analyse of value creation.
Types of financial analysis (traditional vs modern).
Sources of financing.
Financial troubles & warning system about bankruptcy.
Business model.

Ćwiczenia audytoryjne:

Managers cockpit (dashboard)
Financial analysis of economic health of a company
Du Pont Model as an extension of ROE index (pyramid analysis)
The influence of changing factors at the economic occurrence levels (method of successive substitutions)
Bankruptcy prediction models – Early Warning Systems (EWS)
Business model (canvas)
Team building

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade consists of: mark from lecture’s test (30%), mark from the auditorium classes (50%), mark from the prepared thematic presentation (20%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materials provided by the lecturer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Kowal, Cele finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym , W: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, Zeszyty Naukowe nr 50, Uniwersytet Szczeciński 2012
2. B. Kowal, Risk management and the concept of dynamic balanced scorecard, W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, eds. Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek, Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2012
3. B. Kowal, Analiza mierników celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego, Przegląd Górniczy 2011, nr 9
4. R. Ranosz, B. Kowal, Application of the selected derivatives to estimate the mining investment projects; W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017
5. W. Sobczyk, P. Pelc, B. Kowal, R. Ranosz, Ecological and economical aspects of solar energy useE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016
6. B. Kowal, Key performance indicators in a multi-dimensional performance card in the energy sector, W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017
7. Structure of financing investments in the energy sector / Barbara KOWAL, Robert RANOSZ, Wiktoria SOBCZYK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny].2017 vol. 14 art. no. 01009, s. 1–8. Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

Informacje dodatkowe:

The auditorium classes are compulsory. Passing the auditorium exercises can be obtained at the basic time (one term) and additional time limit (also one term). If a student has left more than 20% of the auditorium classes, he may not be allowed to take pass the subject in basic term. In case of any absence – equalization of the student’s arrears in the auditorium classes will be held according to the lecturer’s findings.
Lectures are not compulsory, but attendance is recommended. Lectures finish with a test.
All members of the project’s team (groups of 2 or 3 students) must participate in the presentation.