Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
GGiG-2-311-ME-s Górnictwo i Geologia (Mining Engineering) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-322-CP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Controlling procesów produkcyjnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-322-LM-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Lean Manufacturing) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-322-KB-s Budownictwo (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-322-RM-s Budownictwo (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-322-ZB-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - stacjonarne studia II stopnia
GRT-2-322-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-322-GP-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-322-PS-s Górnictwo i Geologia (Przeróbka surowców mineralnych) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-322-GT-s Budownictwo (Geotechnika i budownictwo specjalne) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-322-IP-s Budownictwo (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-322-GO-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo odkrywkowe) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-322-GB-s Górnictwo i Geologia (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-322-ZS-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-322-ZP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-322-KS-s Inżynieria Środowiska (Inżynieria kształtowania środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-322-WK-s Inżynieria Środowiska (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-322-ZS-s Inżynieria Środowiska (Zagospodarowanie surowców i odpadów) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Databases in environmental monitoring
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-322-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Foszcz Dariusz (foszcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Foszcz Dariusz (foszcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Module provides knowledge about methods of evaluation and description of environmental data.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has knowledge about methods of evaluation and description of environmental data IS2A_W06, IS2A_W17, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W01, IS2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student has knowledge about monitoring nearby dump sites IS2A_W06, IS2A_W17, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W01, IS2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student has knowledge about measuring devices IS2A_W06, IS2A_W17, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W01, IS2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Student has knowledge about evaluation of environmental pollution IS2A_W06, IS2A_W17, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W01, IS2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W005 Student has knowledge about location of measuring stations and role of automatic system of environmental monitoring IS2A_W06, IS2A_W17, IS2A_W03, IS2A_W04, IS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student can organize appropriate course of data collecting in range of representativeness and sample size IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U09, IS2A_U01, IS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student can properly select location and equipment of environmental monitoring station in certain area IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U09, IS2A_U01, IS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student can properly show results of collected environmental state IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U09, IS2A_U01, IS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 Student can perform statistical analysis of data originating from environmental monitoring system IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U09, IS2A_U01, IS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U005 Student can use various calculating techniques in investigation of environmental pollution state IS2A_U14, IS2A_U07, IS2A_U06, IS2A_U09, IS2A_U01, IS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the meaning of influence of issues connected with environmental state in certain area on spatial development plans IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K05, IS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Student is aware about necessity of homogenous reporting about environmental condition in certain area. IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K05, IS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K003 Student understands the social aspect of correct monitoring of natural environment condition IS2A_K04, IS2A_K02, IS2A_K05, IS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has knowledge about methods of evaluation and description of environmental data + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about monitoring nearby dump sites + + - - - - - - - - -
M_W003 Student has knowledge about measuring devices + + - - - - - - - - -
M_W004 Student has knowledge about evaluation of environmental pollution + + - - - - - - - - -
M_W005 Student has knowledge about location of measuring stations and role of automatic system of environmental monitoring + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can organize appropriate course of data collecting in range of representativeness and sample size - + - - - - - - - - -
M_U002 Student can properly select location and equipment of environmental monitoring station in certain area - + - - - - - - - - -
M_U003 Student can properly show results of collected environmental state - + - - - - - - - - -
M_U004 Student can perform statistical analysis of data originating from environmental monitoring system - + - - - - - - - - -
M_U005 Student can use various calculating techniques in investigation of environmental pollution state - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the meaning of influence of issues connected with environmental state in certain area on spatial development plans + + - - - - - - - - -
M_K002 Student is aware about necessity of homogenous reporting about environmental condition in certain area. + + - - - - - - - - -
M_K003 Student understands the social aspect of correct monitoring of natural environment condition + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Chosen parameters of evaluation of environmental pollution (pollution concentration by certain substance, humidity, temperature, power and direction of wind etc.)
2. Measuring devices for environmental pollution.
3. Role of environmental monitoring automatic stations in industrial areas of Poland, location of monitoring station. Tasks of environmental monitoring.
4. Role and tasks of monitoring for dump sites.
5. Data collection, databases, issues connected with representativeness of sample, sample size.
6. Statistics in environmental data analysis.
7. Presentation of data, illustrative techniques of measurement results: circular graphs, spatial graphs, histograms.
8. Application of modern calculation techniques (decisive trees, neural networks, genetic algorithms) in investigation of environmental pollution state, determination of changes trends, methods of data mining in data selection.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Collection of data from measurements. Calculation of samples size.
2. Influence of location of environmental monitoring station on measurements of environmental pollution results.
3. Illustration of measurements by means of graphical techniques (circular graphs, histograms).
4. Application of modern calculation techniques to issues of environmental protection.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w wykładach 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final test mark

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Evaluation of influence on environment (s.1), Computer systems in environmental monitoring (s. 1), Creation and modernization of dump sites (s. 1), Quality systems in monitoring (s. 2), Statistics (s. 2)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C.: Classification and Regression Trees, Wadsworth, Belmont, CA, 1984.
2. Goldberg D.E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WN-T, 2003.
3. Juda J., Chróściel S.: Ochrona powietrza atmosferycznego: zagadnienie wybrane, WN-T, 1980.
4. Kamiński D.: Państwowy monitoring środowiska, Branżowy Portal Internetowy, Ochrona, 2008.
5. Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka, WN-T, 2001.
6. Kosiński R.A.: Sztuczne sieci neuronowe, dynamika nieliniowa i chaos, WN-T, 2007.
7. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska, WN-T, 1997.
8. Krupa K.: Modelowanie, symulacja i prognozowanie, WN-T, 2008.
9. Lin T.: Data mining: Foundations and practice, Springer Verlag, 2008.
10. Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne+struktury danych, WN-T, 2003.
11. Rabajczyk A.: Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła, EKOINFO.PL, serwis informacyjny ochrony środowiska, 2001-2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Soliński B., Niedoba T.: Aproksymacja rozkładu prędkości wiatru za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych, w Konwersja odnawialnych źródeł energii pod red. nauk. Aleksandra Lisowskiego, Wydawnictwo: Wieś Jutra, 2009.
2. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 11(1), pp. 543-554, 2009.
3. Foszcz D., Niedoba T., Siewior J., Tumidajski T.: Stochastic models of air pollutants spreading as the method of emission amount management allowing elimination of high pollution concentrations in ecosystems, w Environmental management accounting and cleaner production, pp. 239-244, Graz, Austria, 2006.
4. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Stochastic models of air pollution in industrial agglomerations, w Proceedings of Ochrana ovzdušia = Air protection 2008, pp. 128-132, 2008.
5. Tumidajski T., Siewior J., Foszcz D., Niedoba T.: Ocena wpływu stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie na jakość powietrza w rejonie Opola i Kędzierzyna-Koźla, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 16, pp. 519–533, 2014.
6. Siewior J., Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T.: Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 13(2), pp. 1261-1274, 2011.

Informacje dodatkowe:

One absence permitted
Two dates for final test (1 main and 1 additional)
Eventually, one class can be done with another group