Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
GIS-2-323-WK-s Inżynieria Środowiska (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-323-CP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Controlling procesów produkcyjnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-323-ZB-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-323-KS-s Inżynieria Środowiska (Inżynieria kształtowania środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GRT-2-323-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-323-GO-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo odkrywkowe) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-323-GB-s Górnictwo i Geologia (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-323-GT-s Budownictwo (Geotechnika i budownictwo specjalne) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-323-IP-s Budownictwo (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-323-KB-s Budownictwo (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-323-RM-s Budownictwo (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-323-GP-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-323-ZS-s Inżynieria Środowiska (Zagospodarowanie surowców i odpadów) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-323-PS-s Górnictwo i Geologia (Przeróbka surowców mineralnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-323-ZP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-323-ZS-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-323-LM-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Lean Manufacturing) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economy of mineral processing
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-323-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Tora Barbara (tora@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Tora Barbara (tora@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Sytudent knows the basic economic factors in mineral processing plant.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows basic terms concerning economy of mineral processing. The student knows the global trends in resource management of raw materials (copper, lead zinc, coal, oil, REE etc) IS2A_W17 Kolokwium
M_W002 Student knows basic terms connected with metal balancing IS2A_W17 Kolokwium
M_W003 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets IS2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations IS2A_U02 Kolokwium
M_U002 Student is able to present economic processes in an analytical form Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of economic effects of raw material processing IS2A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows basic terms concerning economy of mineral processing. The student knows the global trends in resource management of raw materials (copper, lead zinc, coal, oil, REE etc) + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows basic terms connected with metal balancing + + - - - - - - - - -
M_W003 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to present economic processes in an analytical form - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of economic effects of raw material processing + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

World balance of mineral resources. Industrial plant on the market. National mining industry for coal, ores and other mineral raw materials. Cost analysis in mineral processing plant. Trade formulas. Equation of mass balance.

Wykład:
Global trends in resource management of raw materials
Ćwiczenia audytoryjne:
  1. Ways of determination of basic economic factors in mineral processing plant. Systematics of mineral processing activity costs. Determination of economic efficiency for beneficiation process.

  2. Global trends in resource management of raw materials

    The analysis of cooper, lead, zinc, coal, REE world resaources.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

the arithmetic mean of passing lectures and completed exercises

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge about basic economic issues

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Minerals Yearbook – Area Reports: International Review: 2014
An Introduction to mMineral Economics, H.F. Campbell, 1999, Brisbaine, Australia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza kosztów wzbogacania rud cynku i ołowiu — Cost analysis of zinc – lead ore processing / Barbara TORA, Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2 s. 285–296. —
Coal, gas, oil and energy market in Czech Republic and Poland : short analysis / Barbara TORA, Marian Kurzac, Peter Fečko: konference / ed. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko – Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inzenýrství. — Ostrava : VSB – TU Ostrava, 2005. — S. 69–82.
Efektywność ekonomiczna wzbogacania rud cynku i ołowiu — The economic efficiency of zinc and lead ores processing / Daniel SARAMAK, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266 s. 205–213. — Bibliogr. s. 212–213, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

In the case of absence from classes, the student may take place with another group or in another form agreed with the lecturer.