Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
GGiG-2-326-GP-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-326-ZS-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-326-GB-s Górnictwo i Geologia (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-326-KS-s Inżynieria Środowiska (Inżynieria kształtowania środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-326-ZS-s Inżynieria Środowiska (Zagospodarowanie surowców i odpadów) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-326-GT-s Budownictwo (Geotechnika i budownictwo specjalne) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-326-IP-s Budownictwo (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-326-KB-s Budownictwo (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - stacjonarne studia II stopnia
GBG-2-326-RM-s Budownictwo (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GIS-2-326-WK-s Inżynieria Środowiska (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-336-CP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Controlling procesów produkcyjnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-326-LM-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Lean Manufacturing) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-326-PS-s Górnictwo i Geologia (Przeróbka surowców mineralnych) - stacjonarne studia II stopnia
GRT-2-326-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-326-ZP-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - stacjonarne studia II stopnia
GGiG-2-326-GO-s Górnictwo i Geologia (Górnictwo odkrywkowe) - stacjonarne studia II stopnia
GIP-2-326-ZB-s Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining and Reclamation
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-326-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The student will get knowledge about the impact of mining activities on the environment and methods of reclamation along with examples of revitalization.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the legal basis and methods of post-mining land reclamation. IS2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_W002 Student has knowledge about types of mining activities and their influence into the environment. IS2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 Student can define the scope of technical reclamation on the basis of established mode of reclamation. IS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student can define the scope of biological reclamation on the basis of established mode of reclamation. IS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the importance of reclamation for the environment. IS2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the legal basis and methods of post-mining land reclamation. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about types of mining activities and their influence into the environment. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can define the scope of technical reclamation on the basis of established mode of reclamation. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student can define the scope of biological reclamation on the basis of established mode of reclamation. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the importance of reclamation for the environment. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definitions: mining plant, waste dumps, overburden dump, mine closure, derelict and degraded land, reclamation, redevelopment, revitalisation, modes of reclamation.
2. Types of mining activity and their influence into the environment. Kind of transformation of the area as a result of mining activities.
3. Legal basis of the mining and reclamation activities.
4. Financial sources of reclamation work.
5. Stages of reclamation process: initial, technical, detail. Methods of post-mining land reclamation.
6. Technics and technologies in reclamation processes.
7. Examples of opportunities for mining-related reclamation and redevelopment reuse (forest, agricultural, natural, water, recreational, educational, cultural, economic, etc.).
8. Responsibility in the reclamation, redevelopment and revitalisation processes.
9. Case studies of reclamation and redevelopment for the post-industrial areas.

Ćwiczenia audytoryjne:

Basic vocabulary of mining terms especially mining equipment, mining processes, mining objects and mining reclamation. Selection of proper mode of reclamation and target redevelopment (revitalisation). Defining the scope of technical reclamation on the basis of established mode of reclamation. Calculating the costs of technical and biological reclamation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The arithmetic mean of the colloquium and the auditorium exercises.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gołda T.: Rekultywacja. Skrypty Uczelniane, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005.
2. Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.): Geotechniczne i środowiskowe aspekty rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Wydawnictwa AGH, 2014.
3. Cała M. (red.) 2013: Mining waste management in the Baltic Sea Region. Min-Novation project. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Uberman R., Ostręga A. 2007: Mineral Policy in Poland. Mining Manual. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.
2. Cała M., Ostręga A. (2013), Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
3. Uberman R., Ostrega A. 2009: Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż. Górnictwo Odkrywkowe nr 2–3, s. 58–64.
4. Uberman R., Ostręga A. 2004: Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8, s. 80–87.
5. Ostrega A., Uberman R. 2009: Ranking of Lignite Deposits in Poland Established on the Basis of the Analytic Hierarchy Process. The Tenth International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, ISAHP 2009. The University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business in Pittsburgh, Pennsylvania, USA 29 lipiec – 1 sierpień 2009. Wersja elektroniczna referatu.
6. Uberman R., Czaja P., Ostręga A. 2010: Mining and reclamation in Poland. 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden. Publikacja w materiałach konferencyjnych.
7. Ostrega A., Uberman R. 2010: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 4, s. 445–461.
8. Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B.: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i Geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011; s. 223–224.
9. Ostręga A., Teodorski D., Becker R. 2012: Regeneration of post-industrial facilities in the Legnica–Głogów Copper Mining District illustrated with an example of “Obora” Filling Sand Mine. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 259–268.
10. Uberman R., Ostręga A. 2012: Reclamation and revitalisation of lands after mining activities. Polish achievements and problems. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 285–297.
11. Ostręga A. 2013: Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych. Wydawnictwa AGH. Seria rozprawy i monografie, nr 279 Kraków.

Informacje dodatkowe:

Lectures will be passed on the basis of a colloquium covering the content presented during the lectures. The auditorium classes will be counted on the basis of the exercises. One basic and one additional term of the final test for the lecture is expected. The scope of the material for the final colloquium covers the content presented during the lectures.
Presence at lectures is recommended and activity can be rewarded by raising the grade. Attendance at the auditorium is compulsory. In the event of arrears resulting from the absence of the student during the auditorium classes, the student is required to participate in the classes of another group (so-called re-doing) or to prepare an additional study in writing on the topic agreed with the teacher.