Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia sztuki
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-341-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Skrzyniarz Sławomir (skrzynia.fm@poczta.fm)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość najważniejszych cech i osiągnięć kolejnych epok w dziejach sztuki europejskiej od paleolitu do współczesności. IS2A_W17, IS2A_W16 Kolokwium
M_W002 Znajomość podstawowej terminologii z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa. IS2A_W16 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Świadomość różnych możliwych sposobów patrzenia na dzieło sztuki i jego rozumienia. IS2A_W12 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Umiejętność dostrzeżenia cech charakterystycznych dzieła sztuki i skojarzenia go z epoką, w której powstało. IS2A_U02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdolność dzielenia się przemyśleniami i przeżyciami wywołanymi przez dzieło sztuki. Docenianie i aktywne korzystanie z dorobku sztuki i badań nad sztuką. IS2A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość najważniejszych cech i osiągnięć kolejnych epok w dziejach sztuki europejskiej od paleolitu do współczesności. + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość podstawowej terminologii z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa. + - - - - - - - - - -
M_W003 Świadomość różnych możliwych sposobów patrzenia na dzieło sztuki i jego rozumienia. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność dostrzeżenia cech charakterystycznych dzieła sztuki i skojarzenia go z epoką, w której powstało. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdolność dzielenia się przemyśleniami i przeżyciami wywołanymi przez dzieło sztuki. Docenianie i aktywne korzystanie z dorobku sztuki i badań nad sztuką. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Historia sztuki

1. Wprowadzenie: ramy chronologiczne dziejów sztuki europejskiej; zmiany w sposobie definiowania sztuki i roli artysty; rozmaite funkcje dzieła sztuki w różnych epokach

2. Sztuka paleolitu i neolitu na obszarach Eurazji (malarstwo naskalne, drobna plastyka, początki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem kultury megalitycznej); najważniejsze zdobycze sztuki pierwszych cywilizacji kręgu śródziemnomorskiego (Mezopotamia i Egipt); początki sztuki na terenie Grecji w III i II tysiącleciu p.n.e. (kultura cykladzka, miniojska i mykeńska)

3. Kształtowanie się sztuki greckiej w pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e. (okres geometryczny i orientalizujący); rozkwit sztuki greckiej w VI i V wieku p.n.e.; sztuka grecka w późnej epoce klasycznej i w hellenistycznej

4. Geneza sztuki rzymskiej (rola Etrusków i wpływów greckich) oraz jej ewolucja i najważniejsze zdobycze do końca epoki republikańskiej (I wiek p.n.e.); sztuka rzymska epoki cesarstwa (koniec I wieku p.n.e. – początek IV w. n.e.); początki sztuki chrześcijańskiej

5. Analiza i interpretacja dzieł sztuki starożytnej

6. Sztuka wczesnego średniowiecza (do ok. 1000) na greckim Wschodzie (Cesarstwo Bizantyńskie) i łacińskim Zachodzie (sztuka Italii za panowania Ostrogotów i Longobardów, Galii merowińskiej i karolińskiej, Hiszpanii wizygockiej i Wysp Brytyjskich)

7. Sztuka romańska – zasadnicze cechy wspólne i lokalne odrębności na przykładzie wybranych dzieł; sztuka gotycka – geneza, ewolucja i lokalne odmiany; znaczenie przemian w obrębie sztuki gotyckiej dla początków Renesansu (Giotto, Nicola Pisano, malarze niderlandzcy XV wieku)

8. Analiza i interpretacja dzieł sztuki średniowiecznej

9. Malarstwo, rzeźba i architektura Renesansu włoskiego; sztuka renesansowa w pozostałych krajach europejskich; najważniejsze cechy architektury, rzeźby i malarstwa epoki Baroku na przykładzie wybranych artystów; Rokoko i Klasycyzm jako artystyczne „reakcje” na Barok

10. Analiza i interpretacja dzieł sztuki nowożytnej

11. Specyfika sztuki pierwszej połowy XIX wieku (romantyzm, historyzm); akademizm i artystyczny sprzeciw wobec jego reguł (realizm, impresjonizm, symbolizm); złożony charakter sztuki przełomu XIX i XX wieku (secesja)

12. Nurty awangardowe w sztuce pierwszej połowy XX wieku (kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm); zagadnienie ekspresji i abstrakcji; nowe zjawiska w sztuce drugiej połowy XX i początków XXI wieku

13. Analiza i interpretacja dzieł sztuki nowoczesnej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zależy od stopnia opanowania wiedzy ogólnej (na podstawie zalecanego podręcznika) oraz wiedzy szczegółowej w zakresie wybranego tematu (na podstawie wskazanej publikacji dodatkowej)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zapoznanie się z zalecanym podręcznikiem; wybór tematu oraz zapoznanie się ze wskazaną przez prowadzącego publikacją dotyczącą wybranego tematu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Porębski, K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. 1: Od paleolitu po wieki średnie, Warszawa 1987; t. 2: Od wieków średnich do końca XVIII w., Warszawa 1987; t. 3: Wiek XIX i XX, Warszawa 1988

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wybór tematu, który będzie omawiany podczas egzaminu, oraz ustalenie publikacji dotyczących tego tematu i stanowiących podstawę rozmowy egzaminacyjnej powinno nastąpić najpóźniej do końca kwietnia.