Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia biznesu
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-344-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Kurs prezentuje wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce biznesowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii organizacji Kolokwium
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji Kolokwium
M_W003 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz psychologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz psychologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie
2. Władza i przywództwo
3. Zarządzanie pracownikami 
4. Innowacyjność 
5. Podejmowanie decyzji i zachowana ekonomiczne
6. Mechanizmy wywierania wpływu
7. Case study – film / wykład gościnny
8. Komunikacja interpersonalna w biznesie
9. Reklama
10. Społeczna odpowiedzialność biznesu
11. Case study – film / wykład gościnny
12. Najnowsze kierunki badań nad psychologią biznesu
13. Uczmy się od najlepszych czyli sylwetki znanych biznesmenów, proponowana literatura 
14. Podsumowanie zajęć, powtórka materiału
15. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obecność na wykładach. Nieobecności wymagają zaliczenia w trybie uzgodnionym z prowadzącym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chmiel, N. (2007), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk
Jachnis, A. (2008), Psychologia organizacji, Difin, Warszawa
Sonnentag, S. (2002), Psychological management of individual performance, John Wiley&Sons, LTD, West Sussex, UK

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta: student/ka w przypadku usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie lub inne) ma możliwość otrzymania materiałów z zajęć oraz konsultacji podczas dyżurów. Słuchacze uzyskują także informacje o zalecanej literaturze dot. konkretnych zajęć.