Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia biznesu
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
GIS-2-344-ZS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Kurs prezentuje wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce biznesowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii organizacji Kolokwium
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji Kolokwium
M_W003 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz psychologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz psychologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie
2. Komunikacja interpersonalna w biznesie
3. Władza i przywództwo
4. Zarządzanie pracownikami 
5. Innowacyjność 
6. Podejmowanie decyzji i zachowana ekonomiczne
7. Case study – film / wykład gościnny
8. Mechanizmy wywierania wpływu
9. Reklama
10. Społeczna odpowiedzialność biznesu
11. Case study – film / wykład gościnny
12. Ryzyko zawodowe – psychologiczne konsekwencje pracy w biznesie
13. Uczmy się od najlepszych czyli sylwetki znanych biznesmenów, proponowana literatura 
14. Podsumowanie zajęć, powtórka materiału
15. Jak dalej rozwijać wiedzę nt. Psychologii biznesu: proponowana literatura i zajęcia dodatkowe. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chmiel, N. (2007), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk
Jachnis, A. (2008), Psychologia organizacji, Difin, Warszawa
Sonnentag, S. (2002), Psychological management ofindividual performance, John Wiley&Sons, LTD, West Sussex, UK

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta: student/ka w przypadku usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie lub inne) ma możliwość otrzymania materiałów z zajęć oraz konsultacji podczas dyżurów. Słuchacze uzyskują także informacje o zalecanej literaturze dot. konkretnych zajęć.