Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
HKL-1-110-s
Nazwa:
Wiedza o muzyce
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Pilch Adam (apilch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Pilch Adam (apilch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Charakteryzuje najważniejszych kompozytorów KL1A_W01, KL1A_W04 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z dziedziny muzyki. KL1A_W01, KL1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U004 Potrafi w sposób ogólny prawidłowo zastosować poznane podstawowe metody analizy dzieła muzycznego KL1A_U03, KL1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna dogłębnie zakres posiadanej przez siebie wiedzy i nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. KL1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia europejskiego i świadomego dziedzictwa humanistyki dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych. Ma świadomość refleksji humanistycznej dla kształtowania się refleksji społecznych. KL1A_K08, KL1A_K09 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Charakteryzuje najważniejszych kompozytorów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z dziedziny muzyki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U004 Potrafi w sposób ogólny prawidłowo zastosować poznane podstawowe metody analizy dzieła muzycznego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna dogłębnie zakres posiadanej przez siebie wiedzy i nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia europejskiego i świadomego dziedzictwa humanistyki dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych. Ma świadomość refleksji humanistycznej dla kształtowania się refleksji społecznych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Rola muzyki w kulturze

  • znaczenie muzyki w ujęciu historycznym
  • muzyka w życiu człowieka
  • powiązania muzyki z innymi formami sztuki

 2. Muzyka rozrywkowa

  • kompozytorzy i wykonawcy
  • gatunki kształtujące scenę rozrywkową
  • standardy muzyki rozrywkowej

 3. Instrumentoznawstwo

  a) Instrumenty dęte drewniane i blaszane

  • podstawy fizyczne kształtowania dźwięku
  • klasyfikacja
  • techniki wykonawcze
  • najważniejsze kompozycje dedykowane instrumentom dętym
   b) Instrumenty strunowe
  • podstawy fizyczne kształtowania dźwięku
  • klasyfikacja
  • techniki wykonawcze
  • najważniejsze kompozycje dedykowane instrumentom strunowym

 4. Formy muzyczne

  a) Fuga

  • charakterystyka tematu
  • kształtowanie kontrakpunktu
  • najważniejsze przykłady struktury muzycznej

  b) Sonata
  *geneza formy
  *budowa
  *wybitne przykłady formy sonatowej

 5. Rozwój dzieła muzycznego

  a) Twórczość kameralna

  • wiodący kompozytorzy i ich dzieła
  • rozwój najważniejszych gatunków muzyki kameralnej

  b) Twórczość symfoniczna

  • geneza i klasyfikacja wielkich form instrumentalnych
  • muzyka absolutna i programowa
  • kanon dzieł symfonicznych

  c) Twórczość wokalno-instrumentalna

  • od tragedii greckiej do opery
  • aria, arioso, bel canto
  • oratorium, pasja, kantata

  d) Muzyka XX i XXI wieku

  • wiodące kierunki, style i techniki
  • czołowi kompozytorzy XX wieku i ich osiągnięcia
  • udział polskich kompozytorów w rozwoju gatunków

 6. Zasady notacji i organizacji dzieła muzycznego

  a) Podstawy zapisu nutowego

  • nuty
  • artykulacja
  • agogika

  b) Kształtowanie współbrzmień i następstw w muzyce

  • skale greckie, kościelne, system dur-moll
  • podstawy harmonii

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa wyznaczona zostanie na podstawie:
- kolokwium końcowego obejmującego wiedzę przedstawioną na wykładach 50%
- 10 minutowej prezentacji wybranego twórcy lub gatunku muzyki rozrywkowej 25%
- relacji z uczestnictwa studenta w koncercie muzyki klasycznej w trakcie trwania semestru 25%

2. Obecność na wykładach. Każdy student ma prawo najwyżej do dwóch nieobecności w semestrze. Wszystkie kolejne nieobecności student będzie musiał zaliczyć w ramach dodatkowego kolokwium ze znajomości muzycznego materiału ilustracyjnego przedstawionego na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wybór literatury:
• A. Chodkowski (red.), Encyklopedia Muzyki, Warszawa 1995
• J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, Kraków 1989-90, t. 1-2
• J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, Kraków 1974-87, t. 1-5
• Ch. Cox i D. Warner (red.), Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, tłum. J. Kutyła, Warszawa 2010

• R. D. Golianek, Zrozumieć operę, Łódź 2009
• D. Gwizdalanka, Historia muzyki, Kraków 2005-2011, cz. 1-4
• M. Kowalska, ABC historii muzyki, Kraków 2005
• J. Reiss, Mała historia muzyki, Kraków 1987
• A. Ross, Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, tłum A. Laskowski, Warszawa 2011
• A. Wilson-Dickson, Historia muzyki chrześcijańskiej. Od chorału gregoriańskiego do muzyki gospel, tłum. M. Wiśniewska, Warszawa 2007
• T.A. Zieliński, Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1980

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: