Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Równania Różniczkowe Cząstkowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-032-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Vladimirov Vsevolod (vladimir@mat.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pudełko Anna (pudelko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podstawowy kurs z zakresu równań różniczkowych cząstkowych. Klasyfikacja, podstawowe typy równań, metody rozwiązywania. Klasyczne zastosowania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia dotyczące równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu MA2A_U06, MA2A_U05, MA2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Zna podstawowe równania cząstkowe rzędu drugiego, zagadnienia i problemy dla nich stawiane oraz pewne metody znajdowania ich rozwiązań MA2A_W04, MA2A_U06, MA2A_U05, MA2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie uzyskiwać informacje z podręczników, czasopism, internetu MA2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Rozwiązuje równania liniowe i quasiliniowe pierwszego rzędu oraz zagadnienia początkowe i początkowo brzegowe dla równania struny , równania przewodnictwa cieplnego w pręcie oraz równania Laplace'a MA2A_W04, MA2A_U06, MA2A_U05, MA2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Wie, że matematyki należy uczyć się ze zrozumieniem, rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych MA2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia dotyczące równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe równania cząstkowe rzędu drugiego, zagadnienia i problemy dla nich stawiane oraz pewne metody znajdowania ich rozwiązań + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie uzyskiwać informacje z podręczników, czasopism, internetu + + - - - - - - - - -
M_U002 Rozwiązuje równania liniowe i quasiliniowe pierwszego rzędu oraz zagadnienia początkowe i początkowo brzegowe dla równania struny , równania przewodnictwa cieplnego w pręcie oraz równania Laplace'a + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wie, że matematyki należy uczyć się ze zrozumieniem, rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład

1. Wiadomości wstępne. Przykłady równań różniczkowych m.in. równanie Laplace’a, równanie przewodnictwa cieplnego, równanie falowe. Zagadnienia dobrze postawione i zagadnienia źle postawione w sensie Hadamarda. Przykłady.

2. Równania różniczkowe cząstkowe I rzędu. Zagadnienia graniczne. Metoda charakterystyk.

3. Równania różniczkowe cząstkowe II rzędu. Klasyfikacja równań liniowych drugiego rzędu.

4. Rozwiązywanie równania II rzędu metodą charakterystyk.

5. Metoda d`Alemberta. Rozwiązywania równania struny.

6. Metoda Fouriera rozdzielania zmiennych. Równanie struny.

7. Równania Laplace`a i Poissona. Rozwiązanie podstawowe równania Laplace`a, zagadnienie Dirichleta, zagadnienie Neumanna, zagadnienie Robina-Zaręby. Funkcje harmoniczne i ich własności. Zasada maksimum dla równania Laplace`a.
Funkcja Greena dla równań eliptycznych.

8. Równanie przewodnictwa cieplnego. Transformata Fouriera. Transformata Fouriera-Laplace’a.
Rozwiązanie podstawowe równania ciepła. Zasada maksimum dla równania ciepła i jednoznaczność rozwiązań zagadnienia początkowo-brzegowego. Konstrukcja rozwiązania zagadnienia Cauchy’ego.

Ćwiczenia audytoryjne:
Ćwiczenia:

Program ćwiczeń pokrywa się z programem wykładów.
Rozwiązywanie problemów ilustrujących treści przekazywane na kolejnych wykładach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 164 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 31 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.
 2. Ocenę końcową OK wyznacza się na podstawie średniej ważonej SW obliczonej według wzoru
  SW = 1/2 OC + 1/2 OE,
  gdzie OC jest oceną uzyskaną z ćwiczeń,
  a OE jest oceną uzyskaną z egzaminu.
 3. Ocena końcowa OK. jest obliczana według algorytmu:
  Jeżeli SW ≥ 4.75, to OK = 5.0 (bdb),
  jeżeli 4.75 > SW ≥ 4.25, to OK = 4.5 (db),
  jeżeli 4.25 > SW ≥ 3.75, to OK = 4.0 (db),
  jeżeli 3.75 > SW ≥ 3.25, to OK = 3.5 (dst),
  jeżeli 3.25 > SW ≥ 3.00, to OK = 3.0 (dst).
 4. Niewielkie odstępstwa są możliwe w zależności od kompetencji egzaminowanego wykazanej w czasie egzaminu
 1. Student może uzyskać zaliczenie w terminie poprawkowym na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie modułu równania różniczkowe

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) L. C. Evans, Równania różniczkowe cząstkowe – Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

2) Warsztaty z Równań Różniczkowych Cząstkowych,red. P. Biler, Lecture Notes in Nonlinear Analysis, vol.4, 2003.

3) A collection of Problems on the Equation of Mathematical Physics, red. V.S. Vladimirov, 1986.

4) J. Niedoba, W.Niedoba, Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, red. B.Choczewski, AGH 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pudełko A., Rarefaction waves in nonlocal convection-diffusion equations, Colloquium Mathematicum 2014, vol. 137, no. 1, s. 27–42, 0010-1354

2. Karch G., Pudełko A., Xu X., Two-dimensional fractal Burgers equation with step-like initial conditions,
Mathematical Methods in the Applied Sciences 2014 (przyjęta do druku).

3. Pudełko, Anna; Rarefaction waves in nonlocal convection-diffusion equations;
Colloq. Math. 137, No. 1, 27-42 (2014).

4. Pudełko, Anna; Monotone iterative method for infinite systems of parabolic functional-differential equations with nonlocal initial conditions;
Topol. Methods Nonlinear Anal. 36, No. 1, 101-117 (2010).

5. Pudełko, Anna; Monotone iteration for infinite systems of parabolic equations with functional dependence; Ann. Pol. Math. 90, No. 1, 1-19 (2007).

6. Vladimirov, Vsevolod A.; Kutafina, Ekaterina V.; Pudelko, Anna;
Constructing soliton and kink solutions of PDE models in transport and biology;
SIGMA, Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 2, Paper 061, 15 p., electronic only (2006).

Informacje dodatkowe:

Na II stopniu studiów moduł może być także zaliczany bez egzaminu ( wykład, ćwiczenia audytoryjne, zaliczenie ćwiczeń, 4 ECTS).

Ocenę końcową OK wyznacza się na podstawie średniej ważonej SW obliczonej według wzoru
SW = 1/2 OC + 1/2 OP,
gdzie OC jest oceną uzyskaną z ćwiczeń, a OP jest oceną uzyskaną z indywidualnej pracy domowej.

Ocena końcowa OK. jest obliczana według algorytmu:
Jeżeli SW ≥ 4.75, to OK = 5.0 (bdb),
jeżeli 4.75 > SW ≥ 4.25, to OK = 4.5 (db),
jeżeli 4.25 > SW ≥ 3.75, to OK = 4.0 (db),
jeżeli 3.75 > SW ≥ 3.25, to OK = 3.5 (dst),
jeżeli 3.25 > SW ≥ 3.00, to OK = 3.0 (dst).