Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane Rozdziały Matematyki Stosowanej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-036-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Woźniak Mariusz (mwozniak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Woźniak Mariusz (mwozniak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. Wykłady prowadzone przez zaproszonych gości.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. MA2A_W03, MA2A_W05, MA2A_W04, MA2A_U01, MA2A_W06, MA2A_W02, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_U04, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_U10, MA2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 potrafi ze zrozumieniem przedstawić w mowie i piśmie poznane na wykładzie przykłady zastosowań matematyki MA2A_W03, MA2A_W05, MA2A_W04, MA2A_U01, MA2A_W06, MA2A_W02, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_U04, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_U10, MA2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U002 rozpoznaje problemy zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie MA2A_W03, MA2A_W05, MA2A_W04, MA2A_U01, MA2A_W06, MA2A_W02, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_U04, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_U10, MA2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 docenia możliwości zastosowań matematyki w innych naukach i w praktyce MA2A_W03, MA2A_W05, MA2A_W04, MA2A_U03, MA2A_U01, MA2A_W06, MA2A_W02, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_W07, MA2A_K03, MA2A_U20, MA2A_U04, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_K05, MA2A_U10, MA2A_K04, MA2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_K002 Docenia potrzebę i konieczność ścisłego rozumowania i potrafi je zastosować w życiu codziennym MA2A_W03, MA2A_W05, MA2A_W04, MA2A_U03, MA2A_U01, MA2A_W06, MA2A_W02, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_W07, MA2A_K03, MA2A_U20, MA2A_U04, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_K05, MA2A_U10, MA2A_K04, MA2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ze zrozumieniem przedstawić w mowie i piśmie poznane na wykładzie przykłady zastosowań matematyki - - - - + - - - - - -
M_U002 rozpoznaje problemy zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 docenia możliwości zastosowań matematyki w innych naukach i w praktyce - - - - + - - - - - -
M_K002 Docenia potrzebę i konieczność ścisłego rozumowania i potrafi je zastosować w życiu codziennym - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Konwersatorium prowadzone przez wielu wykładowców na zaproszenie osoby prowadzącej przedmiot. Zajęcia prowadzone przez poszczególne osoby będą mogły się różnić długością (od 2 do kilkunastu godzin), formą (ćwiczenia, wykład itp.), jak i zakresem materiału (byle dotyczył on aspektów zastosowań matematyki). Tematem mogą być aktualnie prowadzone badania. Przewidywana jest możliwość wystąpień gości wydziału. W konsekwencji, niektóre zajęcia mogą być prowadzone po angielsku.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK jest równa ocenie z pisemnego sprawozdania i oceny aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak