Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kolorowania Grafów 2
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-061-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Pilśniak Monika (pilsniak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Pilśniak Monika (pilsniak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium MA2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat
Umiejętności
M_U001 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim MA2A_K06, MA2A_W13, MA2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu MA2A_K02, MA2A_U03, MA2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat
M_U003 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium MA2A_U01, MA2A_U13, MA2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Program seminarium obejmuje zapoznanie się z wybranymi, najnowszymi trendami w dziedzinie kolorowania grafów. Studenci przygotowują referaty na podstawie fachowej literatury matematycznej (anglojęzycznej) i prezentują je na seminarium. Intensywny rozwój teorii pozwoli każdemu uczestnikowi seminarium zaprezentować inną metodę znaczenia krawędzi lub wierzchołków grafu, zapoznając wszystkich z różnorodnością definicji, wyników i technik dowodzenia w tej dziedzinie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie seminarium na podstawie wygłoszonych referatów i aktywności studenta na seminarium. Warunkiem ubiegania się o zaliczenie przedmiotu jest 80% obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Artykuły w naukowych czasopismach matematycznych w języku angielskim zależne od tematyki seminarium.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pilśniak, Monika; Woźniak, Mariusz;
On the total-neighbor-distinguishing index by sums; Graphs Comb. 31, No. 3, 771-782 (2015).

2. Broere, Izak; Pilśniak, Monika; The distinguishing index of infinite graphs;
Electron. J. Comb. 22, No. 1, Research Paper P1.78, 10 p., electronic only (2015).

3. Kalinowski, Rafał; Pilśniak, Monika; Distinguishing graphs by edge-colourings.; Eur. J. Comb. 45, 124-131 (2015).

4. Imrich, Wilfried; Kalinowski, Rafał; Lehner, Florian; Pilśniak, Monika;
Endomorphism breaking in graphs; Electron. J. Comb. 21, No. 1, Research Paper P1.16, 13 p., electronic only (2014).

5. Kalinowski, Rafał; Pilśniak, Monika; Przybyło, Jakub; Woźniak, Mariusz; How to personalize the vertices of a graph? Eur. J. Comb. 40, 116-123 (2014).

6. Kalinowski, Rafał; Pilśniak, Monika; Przybyło, Jakub; Woźniak, Mariusz; Can colour-blind distinguish colour palettes? Electron. J. Comb. 20, No. 3, Research Paper P23, 12 p., electronic only (2013).

7. Borowiecki, Mieczysław; Grytczuk, Jarosław; Pilśniak, Monika; Coloring chip configurations on graphs and digraphs; Inf. Process. Lett. 112, No. 1-2, 1-4 (2012).

Informacje dodatkowe:

Brak