Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modele Stopy Procentowej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-065-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna wady i zalety klasycznych modeli 1-czynnikowych MA2A_W09, MA2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_W002 Student zna klasyczne instrumenty pochodne stopy procentowej MA2A_W10, MA2A_W09, MA2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_W003 Student zna różnice pomiędzy modelami 1- i 2-czynnikowymi MA2A_W07, MA2A_W01, MA2A_U18, MA2A_W09, MA2A_W08, MA2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi podać metodologię Heatha-Jarrowa-Mortona MA2A_W07, MA2A_W01, MA2A_U18, MA2A_W09, MA2A_W08, MA2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U002 Student potrafi podać założenia modelu Brace’a-Gątarka-Musieli MA2A_U18, MA2A_U11, MA2A_U16, MA2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna wady i zalety klasycznych modeli 1-czynnikowych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna klasyczne instrumenty pochodne stopy procentowej - - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna różnice pomiędzy modelami 1- i 2-czynnikowymi - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi podać metodologię Heatha-Jarrowa-Mortona - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi podać założenia modelu Brace’a-Gątarka-Musieli - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Omawiane są klasyczne instrumenty pochodne stopy procentowej.
Przykłady modeli.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceniana jest aktywność i prezentacja referatu podczas seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych, stochastycznych równań różniczkowych. Wymagana znajomość wyceny instrumentów finansowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

*

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak