Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zastosowania Teorii Gier Kooperacyjnych w Ekonomii 2
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-077-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Rydlewski Jerzy (ry@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Mielczarek Dominik (dmielcza@wms.mat.agh.edu.pl)
dr Rydlewski Jerzy (ry@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia oraz twierdzenia z teorii gier kooperacyjnych MA2A_W06, MA2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_W002 zna podstawowe gry kooperacyjne, zna model matematyczny odpowiadający danej grze MA2A_W06, MA2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Umiejętności
M_U001 umie wyznaczyć strategię wygrywającą MA2A_U16, MA2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 wie, że matematyki należy uczyć się ze zrozumieniem, potrafi określić czego nie rozumie MA2A_K02, MA2A_K05, MA2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia oraz twierdzenia z teorii gier kooperacyjnych - - - - - + - - - - -
M_W002 zna podstawowe gry kooperacyjne, zna model matematyczny odpowiadający danej grze - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie wyznaczyć strategię wygrywającą - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wie, że matematyki należy uczyć się ze zrozumieniem, potrafi określić czego nie rozumie - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zastosowanie teorii gier w ekonomii i finansach.

Seminarium dotyczy głównie zastosowań klasycznych wyników z Teorii Gier w naukach ekonomicznych.
Na seminarium słuchacze dowiedzą się o twierdzeniach Nasha jak również o wartości Shapleya.
Część seminarium będzie poświęcona grą kombinatorycznym, głównie pokazana zostały metody wyznaczania strategii wygrywających w tych grach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest wygłoszenie referatu. Temat referatu zostanie przydzielony wszystkim studentom na pierwszym seminarium. Aby uzyskać zaliczenie trzeba wygłosić referat.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość analizy matematycznej i algebry liniowej.Podstawy matematyki dyskretnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. G. Owen “Teoria Gier”

2. Thomas S. Ferguson “Game Theory”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Szlachtowska, Ewa; Mielczarek, Dominik; Generalized duality mapping; J. Indian Math. Soc., New Ser. 82, No. 1-2, 169-183 (2015).

2. Rydlewski, Jerzy P.; Mielczarek, Dominik; On the maximum likelihood estimator in the generalized beta regression model; Opusc. Math. 32, No. 4, 761-774 (2012).

3. Szlachtowska, Ewa; Mielczarek, Dominik; On the uniqueness of minimal projections in Banach spaces.
Opusc. Math. 32, No. 3, 579-590 (2012).

4. Mielczarek, Dominik; Minimal and co-minimal projections in spaces of continuous functions;
Opusc. Math. 30, No. 4, 457-464 (2010).

5. Analysis of lithofacies cyclicity in the Miocene Coal Complex of the Bełchatów lignite deposit, south-central Poland; Wojciech MASTEJ, Tomasz BARTUŚ, Jerzy RYDLEWSKI; Geologos [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2015 vol. 21 no. 4, s. 285–302.

6. On geometric ergodicity of skewed – SVCHARME models, Jerzy P. RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska, Statistics & Probability Letters ; ISSN 0167-7152. — 2014 vol. 84, s. 192–197.

7. Sparse methods for analysis of sparse multivariate data from big economic databases; Daniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska; Statistics in Transition : new series : an international journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 111–132.

Informacje dodatkowe:

Brak