Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kombinatoryka na słowach / Combinatorics on words
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-079-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Foryś Wit (foryswit@wms.mat.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Foryś Wit (foryswit@wms.mat.agh.edu.pl)
dr Foryś Magdalena (maforys@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Kombinatoryka na słowach.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i problemy kombinatoryki na słowach MA2A_W10, MA2A_W09, MA2A_W08, MA2A_U16, MA2A_W07 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna problematykę słów bez powtórzeń, w szczególności kombinatoryczne własności słowa Thue-Morse’a i możliwości zastosowań MA2A_W10, MA2A_W09, MA2A_W08, MA2A_W07 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna problematykę słów okresowych, homomorfizmów generujących takie słowa i ich zastosowania MA2A_W10, MA2A_W09, MA2A_W08, MA2A_U13, MA2A_W07, MA2A_U11 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe problemy wymiaru i ich zastosowania w kodowaniu MA2A_W10, MA2A_U06, MA2A_W09, MA2A_W08, MA2A_U16, MA2A_W07, MA2A_U18 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie wykorzystać metody generowania słów okresowych i słów bez powtórzeń MA2A_W08, MA2A_U16, MA2A_W07 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi rozwiązać proste równanie na słowach MA2A_W10, MA2A_U06, MA2A_W09, MA2A_W08, MA2A_W07, MA2A_U20 Kolokwium,
Esej,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie i zespołowo pracować nad projektem MA2A_K03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi samodzielnie wykorzystać znalezioną przez siebie literaturę MA2A_K06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i problemy kombinatoryki na słowach + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna problematykę słów bez powtórzeń, w szczególności kombinatoryczne własności słowa Thue-Morse’a i możliwości zastosowań + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna problematykę słów okresowych, homomorfizmów generujących takie słowa i ich zastosowania + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe problemy wymiaru i ich zastosowania w kodowaniu + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie wykorzystać metody generowania słów okresowych i słów bez powtórzeń + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązać proste równanie na słowach + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie i zespołowo pracować nad projektem + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie wykorzystać znalezioną przez siebie literaturę + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. PL

  1. Wolne półgrupy i monoidy, słowa, podpółgrupy i podmonoidy,

  2. Wkw na wolny podmonoid, kodowanie – zastosowania

  3. Sprzężenie, szeregi formalne słów

  4. słowa bez kwadratu, słowa nieskończone bez powtórzeń – zastosowania

  5. Słowo Thue-Morse’a; własności kombinatoryczne i inne – zastosowania

  6. Homomorfizmy wolnych monoidów, iteracje, powtarzalność

  7. Słowa okresowe, własności związane z okresowością – zastosowania

  8. Problemy wymiaru – twierdzenie o defekcie – zastosowanie w problemach kodowania

  9. Równania na słowach

  10. Twierdzenie o faktoryzacji (M.P.Schutzenberger)

 2. EN

  Combinatorics on words is a field that has grown separately within several branches of mathematics – for example finite group and/or semigroup theory, probability theory. It appears very frequently in theoretical computer science, especially dealing with formal languages, grammars and automata theory. The lecture is an attempt to present a unified treatment of the theory of combinatorics on words.

  1. Free semigroups and free monoids, words; subsemigroups and submonoids

  2. Free submonoids (subsemigroups); coding – applications

  3. Conjugacy; formal series of words

  4. square-free words, Infinite words with no repetition – applications

  5. Infinite Thue-Morse word; combinatorial properties – applications

  6. Morphisms of free monoids; iteration of a morphism; repetitive morphisms

  7. Periodic words, properties connected with periodicity – applications

  8. Dimension problem – Defect Theorem – application in coding problems

  9. Equations on words

  10. Critical Factorization Theorem (M.P.Schutzenberger)

Ćwiczenia audytoryjne:
-//-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 46 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest oceną biorącą pod uwagę ocenę z ćwiczeń i egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

licencjat

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Lothaire, Combinatorics on words,Cambridge Univ.Press, 1997
2. J.Karhumaki, Combinatorics on words, Univ.Turku, preprint, 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• W.Foryś, Asymptotic behaviour of bi-infinite words, RAIRO – Theoretical Informatics and Applications, 38, 2004,pp. 27-48

• W.Foryś, T.Krawczyk, An algorithmic approach to the problem of a semiretract base, Theoretical Computer Science, vol.369, 2006, pp.314-322

• W.Foryś, Retractions and retracts of free topological monoids, Intern.J. Comp. Mathematics vol.83, 2006 pp. 21-26

• M. Foryś,On the Growth Rate of Words in Generalized Thue-Morse Sequence, Int. J. Comp. Math., 91(8) (2014), 1627-1634

• M. Foryś,On sequence entropy of Thue-Morse shift, Schedae Inf., Vol.22, pp.19-25, 2013

Informacje dodatkowe:

Przedmiot może być prowadzony w języku angielskim.