Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Algorytmy kombinatoryczne 2
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-093-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Meszka Mariusz (meszka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Meszka Mariusz (meszka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wprowadzenie i przykłady algorytmów kombinatorycznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe modele algorytmiczne oraz typy zagadnień praktycznych wykorzystujących wybrane modele MA2A_W04, MA2A_W02, MA2A_W11 Referat
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania algorytmów MA2A_W02, MA2A_W11 Referat
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić ścisłe rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy MA2A_U03, MA2A_U01 Referat
M_U002 Potrafi ze zrozumieniem przedstawić poznane zagadnienia MA2A_U19, MA2A_U02 Referat
M_U003 Potrafi ocenić trudność problemów pod kątem wykorzystania algorytmów MA2A_W07 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe modele algorytmiczne oraz typy zagadnień praktycznych wykorzystujących wybrane modele - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania algorytmów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić ścisłe rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ze zrozumieniem przedstawić poznane zagadnienia - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić trudność problemów pod kątem wykorzystania algorytmów - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Podstawowe algorytmy konfiguracji kombinatorycznych.
2. Zbiory częściowo uporządkowane.
3. Podstawowe algorytmy teorii grup.
4. Izomorfizmy i automorfizmy.
5. Podstawowe algorytmy kodowania.
6. Kompresja danych.
7. Metody kryptograficzne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przygotowanie oraz wygłoszenie referatów na seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wprowadzenie do matematyki dyskretnej
Teoria algorytmów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D.L. Kreher, D.L. Stinson, Combinatorial algorithms, CRC Press, 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.
A possible analogue of ρ-labellings for 3-uniform hypergraphs / Mariusz MESZKA, Alexander Rosa // Electronic Notes in Discrete Mathematics ; ISSN 1571-0653. — 2017 vol. 60, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-29. — IWOGL 2016 : 9th International Workshop on Graph Labelings : Krakow, Poland, July 7–9, 2016. — tekst: https://goo.gl/tf4GpN

2.
Kite systems of order 8; embedding of kite systems into bowtie systems / Mariusz MESZKA, Alexander Rosa, Beatrice Ruini // Australasian Journal of Combinatorics ; ISSN 1034-4942. — 2017 vol. 67 pt. 2, s. 378–393. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — tekst: http://ajc.maths.uq.edu.au.df3pc3jl127a.wbg2.bg.agh.edu.pl/pdf/67/ajc_v67_p378.pdf

3.
Maximal edge-colorings of graphs / Mariusz MESZKA, Magdalena TYNIEC // Graphs and Combinatorics ; ISSN 0911-0119. — 2017 vol. 33 iss. 6, s. 1451–1458. — Bibliogr. s. 1458, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-26. — tekst: https://goo.gl/MQWfoQ

4.
Revisiting the intersection problem for minimum coverings of complete graphs with triples / C. C. Lindner, C. A. Rodger, M. MESZKA // Australasian Journal of Combinatorics ; ISSN 1034-4942. — 2017 vol. 68 pt. 2, s. 276–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.. — tekst: http://ajc.maths.uq.edu.au.df3pc3jl1257.wbg2.bg.agh.edu.pl/pdf/68/ajc_v68_p276.pdf

Informacje dodatkowe:

Seminarium dostępne od roku ak. 2018/19