Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instrumenty o Stałym Dochodzie
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-110-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Pojęcia rynków finansowych: instrument dłużny, instrument udziałowy, wartość pieniądza w czasie, ryzyko. Stopy procentowe. Portfel obligacji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, wartość pieniądza w czasie, ryzyko) MA2A_W05, MA2A_W04, MA2A_U13, MA2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 zna podstawowe rodzaje stóp procentowych: stopa spot, YTM, forward, par MA2A_W09, MA2A_U14, MA2A_K06, MA2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W003 zna podstawowe rodzaje ryzyka stopy procentowej i podstawowe metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej MA2A_W09, MA2A_U14, MA2A_K06, MA2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 potrafi wyznaczyć rentowność inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie MA2A_W05, MA2A_W04, MA2A_U03, MA2A_W02, MA2A_U13, MA2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 potrafi samodzielnie wyznaczyć strukturę terminową stopy procentowej w oparciu o dane rynkowe MA2A_K02, MA2A_U03, MA2A_U01, MA2A_W02, MA2A_U13, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 potrafi wyznaczyć ryzyko inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie MA2A_U14, MA2A_W07, MA2A_U04, MA2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę przedstawienia laikom problemów inwestycji MA2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, wartość pieniądza w czasie, ryzyko) - - - - + - - - - - -
M_W002 zna podstawowe rodzaje stóp procentowych: stopa spot, YTM, forward, par - - - - + - - - - - -
M_W003 zna podstawowe rodzaje ryzyka stopy procentowej i podstawowe metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wyznaczyć rentowność inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie wyznaczyć strukturę terminową stopy procentowej w oparciu o dane rynkowe - - - - + - - - - - -
M_U003 potrafi wyznaczyć ryzyko inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę przedstawienia laikom problemów inwestycji - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
 1. Wartość pieniądza w czasie

  Wartość pieniądza w czasie – pojedyncza płatność i strumień płatności. Wartość dzisiejsza, wartość przyszła. Stopa efektywna.

 2. Renty i obligacje

  Renta wieczysta, renta okresowa. Obligacje. Wycena obligacji.

 3. Rynek finansowy, podział i mechanizm funkcjonowania. Instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego
 4. Miary stopy zwrotu obligacji
 5. Stopa zwrotu w terminie do wykupu portfela obligacji
 6. Własności funkcji ceny obligacji
 7. Struktura terminowa stopy procentowej
 8. Stopy spot, forward, par
 9. Metoda bootstrapu
 10. Teorie krzywych dochodowości
 11. Ryzyko stopy procentowej Duration. Duration Fishera-Weila
 12. Duration portfela obligacji
 13. Immunizacja portfela papierów dłużnych. Wypukłość obligacji
 14. Zarządzanie portfelem obligacji. Strategie motyla. Problem dopasowania przepływów
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK jest średnią ważoną ocen wszystkich kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. G.Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, PWN 2003.
 2. L.Mattellini, P.Priaulet, Fixed-income securities, Wiley, 2003.
 3. B.Tuckman, Fixed Income Securities, Wiley, 2002.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Nowe podejście do podejmowania decyzji inwestycyjnych : opcje realne — New look on investments : investment options / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 11 s. 72–74

2. Wycena projektu inwestycyjnego z dwukolorową opcją zwłoki — Valuation of investment project with two-color waiting option / Jerzy DZIEŻA, Piotr Saługa // Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; Nr 586. [Seria:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw s. 287–296.

3. Opcje realne – nowe możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwie — Real options – new possibilities in mining investment decision making / Jerzy DZIEŻA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 393–399.

4. Przykłady opcji realnych — [Examples of the real options] / Jerzy DZIEŻA, Bartosz Ficak // Rynek Terminowy. — 2004 nr 25/3 s. 16–23.

5. Ryzyko na rynku energii : kontrakty na energię — Risk involved in energy market : contractual energy / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 1/2 s. 93–94

6. Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych — Real options in mineral projects evaluation / Piotr Saługa, Jerzy DZIEŻA, Jerzy KICKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 157–173. — Bibliogr. s. 172–173,

7. Giełda energii — [Power exchange] / Jerzy DZIEŻA, Przemysław KOROHODA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–19]

8. Drzewa decyzyjne a dyskretny model opcji realnej w wycenie zadań inwestycyjnych — Decision trees versus discrete real option model in budgeting investment tasks / Jerzy A. DZIEŻA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 141–147.

9. Konkurencyjny rynek energii elektrycznej w Polsce — [Competitive energy market in Poland] / Przemysław KOROHODA, Jerzy DZIEŻA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–20]

10. Zarządzanie ryzykiem finansowym , czyli jak się zabezpieczyć? — Risk management – how to fasten your seatbelts? / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 9 s. 75–76.

Informacje dodatkowe:

Brak