Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
AMA-2-404-MI-s Matematyka (Matematyka w informatyce) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-403-MZ-s Matematyka (Matematyka w zarządzaniu) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-303-MZ-s Matematyka (Matematyka w zarządzaniu) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-401-MN-s Matematyka (Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-404-BS-s Matematyka ((bez wyboru specjalności)) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-106-MZ-s Matematyka (Matematyka w zarządzaniu) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-303-MN-s Matematyka (Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-304-MO-s Matematyka (Matematyka obliczeniowa i komputerowa) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-401-MF-s Matematyka (Matematyka finansowa) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-304-MF-s Matematyka (Matematyka finansowa) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-105-MN-s Matematyka (Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-304-MI-s Matematyka (Matematyka w informatyce) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-204-MN-s Matematyka (Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-204-MI-s Matematyka (Matematyka w informatyce) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-303-MU-s Matematyka (Matematyka ubezpieczeniowa) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-401-MU-s Matematyka (Matematyka ubezpieczeniowa) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-204-BS-s Matematyka ((bez wyboru specjalności)) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-207-MZ-s Matematyka (Matematyka w zarządzaniu) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-320-BS-s Matematyka ((bez wyboru specjalności)) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-102-BS-s Matematyka ((bez wyboru specjalności)) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-404-MO-s Matematyka (Matematyka obliczeniowa i komputerowa) - stacjonarne studia II stopnia
AMA-2-104-MI-s Matematyka (Matematyka w informatyce) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
seminarium I
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-207-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Malejki Maria (malejki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych MA2A_W06, MA2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje MA2A_U03, MA2A_K05, MA2A_U01, MA2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja
M_U002 Potrafi prezentować i przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki MA2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych i zna ograniczenia swojej wiedzy. MA2A_K02, MA2A_K01, MA2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. MA2A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi prezentować i przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych i zna ograniczenia swojej wiedzy. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Lista seminariów w roku 2017/18

…………………………………………

SEMINARIA W SEMESTRZE ZIMOWYM

…………………………………………

Algorytmy Monte Carlo i kwantowe dla zadań ciągłych- prowadzący: prof. B. Kacewicz, dr P. Przybyłowicz

Dynamika topologiczna i kombinatoryczna – prowadzący dr hab. P. Oprocha

Elementy teorii różniczkowań lokalnie nilpotentnych – prowadzący dr hab. Marek Karaś

Fraktale -prowadzący dr G.Guzik

Inżynieria finansowa – dr hab. P.Kobak

Kolorowania grafów – dr M.Pilśniak

Kombinatoryka na słowach i kryptografia 1- prof. W.Foryś

Konfiguracje kombinatoryczne – dr M.Meszka

Matematyka dyskretna 1- dr hab. A.Marczyk

Matematyka ubezpieczeń na życie -prof. B.Kacewicz

Metody algebraiczne w kombinatoryce i teorii grafów 1 – prof.
A.P.Wojda

Metody numeryczne równań różniczkowych – dr B. Bożek

Opcje egzotyczne – dr J.Dzieża

Opcje realne -dr J.Dzieża

Rozszerzenia ciał i teoria Galois – prof. A.P. Wojda

Równania rekurencyjne 1 – prof. P.Cojuhari

Stochastyczne problemy odwrotne -dr hab. Z.Szkutnik

Wybrane zagadnienia probabilistyki -dr hab. Z.Szkutnik

Zagadnienia stabilności macierzy i wielomianów – prof. S.Białas

Zast.teorii gier kooperecyjnych w ekonomii i finansach 1 – dr D.Mielczarek i dr J.Rydlewski

Teoria ilościowa równań różniczkowych – dr L. Sapa

Nowoczesne narzędzia matematyki dyskretnej 1 – dr Jakub Przybyło

Topologiczna teoria grafów – dr hab. Płachta Leonid

……………………………………………..

SEMINARIA W SEMESTRZE LETNIM

……………………………………………..

Algorytmy i złożoność dla zadań ciągłych – prof. B. Kacewicz, dr P. Przybyłowicz

Analiza stochastyczna – prof. S.Peszat

Analiza w przestrzeniach skończenie wymiarowych – prof. P. Cojuhari, dr W. Majdak

Dynamika topologiczna i kombinatoryczna 2 – dr hab. P. Oprocha

Ekonometria finansowa – dr M.Kostrzewski

Elementy teorii perturbacji spektralnej – prof. Anatolij Prykarpatski

Kolorowania grafów 2 – dr M.Pilśniak

Kombinatoryka na słowach i kryptografia 2 – prof. W.Foryś

Matematyka dyskretna 2 – dr hab. A.Marczyk

Metody algebraiczne w komb. i teorii grafów 2 – prof. A.P.Wojda

Metody kombinatoryczne i topologiczne w teorii węzłów – dr hab. L. Płachta

Modele stopy procentowej – dr J.Dzieża

Operatory liniowe w przestrzeniach Hilberta – dr W.Majdak

Równania rekurencyjne 2 – prof. P.Cojuhari

Ryzyko kredytowe – dr hab. P.Kobak

Wielowymiarowe układy dynamiczne – dr hab. V.Vladimirow

Wybrane problemy teorii macierzy – prof. S.Białas

Zast. teorii gier kooperecyjnych w ekonomii i finansach 2 – dr D.Mielczarek i dr
J.Rydlewski

Nowoczesne narzędzia matematyki dyskretnej 2 – dr Jakub Przybyło

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wyznacza prowadzący seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wyznacza prowadzący seminarium

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wyznacza prowadzący seminarium

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak