Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
praca magisterska
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
AMA-2-404-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Malejki Maria (malejki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie obejmującej temat pracy magisterskiej oraz jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań MA2A_K02, MA2A_W04, MA2A_W06 Praca dyplomowa
M_W002 Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym i potrafi korzystać z literatury fachowej w języku angielskim MA2A_W13, MA2A_K06 Praca dyplomowa
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w sposób pisemny. MA2A_K07, MA2A_U02 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi formułować tezy w zakresie tematu pracy dyplomowej oraz przeprowadzać dowody twierdzeń stosując, w razie potrzeby, metody i twierdzenia z szerszego zakresu matematyki oraz samodzielnie poszerzać wiedzę celem uzyskania wyczerpującego opracowania tematu pracy MA2A_U01, MA2A_K01, MA2A_U14 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie MA2A_K04 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie obejmującej temat pracy magisterskiej oraz jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań - - - - - - - - - + -
M_W002 Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym i potrafi korzystać z literatury fachowej w języku angielskim - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w sposób pisemny. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi formułować tezy w zakresie tematu pracy dyplomowej oraz przeprowadzać dowody twierdzeń stosując, w razie potrzeby, metody i twierdzenia z szerszego zakresu matematyki oraz samodzielnie poszerzać wiedzę celem uzyskania wyczerpującego opracowania tematu pracy - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 488 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca magisterska jest oceniana niezależnie przez opiekuna pracy i recenzenta. Końcowa ocena jest oceną średnią wystawioną wg skali Regulaminu studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura jest podawana indywidualnie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-