Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Populism: Its Past and Present Disguises
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
HSO-1-228-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. Buzalka Juraj (juraj.buzalka@fses.uniba.sk)
Osoby prowadzące:
prof. Buzalka Juraj (juraj.buzalka@fses.uniba.sk)
Krótka charakterystyka modułu

Phenomenon of populism.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 locate the phenomenon of populist politics in terms of concepts and approaches SO1A_W04 Esej
M_W002 undertand populism basing on case studies mostly dealing with East Central Europe SO1A_W17 Esej
Umiejętności
M_U001 trace signs of populism in present-day global politics SO1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 participate in open discussion on political phenomenon of populism SO1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 locate the phenomenon of populist politics in terms of concepts and approaches - - - - - + - - - - -
M_W002 undertand populism basing on case studies mostly dealing with East Central Europe - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 trace signs of populism in present-day global politics - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 participate in open discussion on political phenomenon of populism - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

This course shall familiarize students with the phenomenon of populism. Approached from the perspective of its social-economic base, leadership, mobilization narratives, relations with religion, socialism, and capitalism, populism is particularly discussed on the material from East European past and present.
The course is divided into three parts. The first aims to locate the phenomenon of populist politics in terms of concepts and approaches. The second focuses on case studies mostly dealing with East Central Europe. The third part goes back to conceptual issues and asks to what extend shall we take into account populism in present-day global politics.
There are fifteen topics that might be discussed individually and/or in pairs. The particular sessions and basic texts for the course are:
1. People and politicians
Canovan, M. 1984. ‘People’, Politicians and Populism. Government and Opposition 19: 213–322.
2. Integralism
Holmes, D. 2000. Integral Europe: Fast-Capitalism, Multiculturalism, Neofascism. Princeton, NJ: Princeton University Press.
3. Populist Zeitgesit
Cas Mudde (2004) The Populist Zeitgeist. Government and Opposition 39/4, pp. 541-563.
4. Why populism?
Rogers Brubaker (2017) Why Populism? Theory and Society 46/5, pp 357-385.
5. Populism and/as Civilisationism
Brubaker (2017) Between nationalism and civilisationism: the European populist moment in comparative perspective. Ethnic and racial studies.
6. Populism in Eastern Europe
Ionescu, G. 1969. Eastern Europe. In G. Ionescu and E. Gellner, eds., Populism: Its Meanings and National Characteristics, pp. 62–96. London: Weidenfeld and Nicholson.
7. Class and populism
Kalb, D. (2011). ‘Headlines of Nation, Subtexts of Class: Working Class Populism and the Return of the Repressed in Neoliberal Europe’, in D. Kalb and G. Halmai, (eds). Headlines of Nation, Subtexts of Class. Working Class Populism and the Return of the Repressed in Neoliberal Europe. London: Berghahn Books
8. Populism and ‘inteligentsia’
Zarycki, T. (2015). ‘Class analysis in conditions of a dual-stratification order’. East European Politics and Societies and Cultures 29(3): 711–8.
9. Populism and race
Gingrich, A. 2004. Concepts of Race Vanishing, Movements of Racism Rising? Global Issues and Austrian Ethnography. Ethnos 69 (2): 156–176.
10. Populism and religion
Buzalka, Juraj (2008). ‘Europeanization and post-peasant populism in Eastern Europe’, Europe-Asia Studies, 60:5, 757–771.
11. Populism and fascism
Umberto Eco (1995) Ur-Fascism. NYRB.
12. Populism as authenticity
Ballinger, P. 2004. ‘Authentic Hybrids’ in the Balkan Borderlands. Current Anthropology 45 (1): 31–60.
13. Populism and Memory
Juraj Buzalka (forthcoming 2018) Post-Peasant Memories: Populist or Communist Nostalgia. East European Politics, Societies, and Cultures.
14. Rethinking Populism
Ingolfur Bluhdorn and Felix Butzlaff (forthcoming 2018) Rethinking Populism: Peak democracy, liquid identity, and the performance of sovereignty. European journal of social theory
15. Populism as a myth?
Anton Jäger (2017) The Myth of Populism. Jacobin. https://jacobinmag.com/2018/01/populism-douglas-hofstadter-donald-trump-democracy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 38 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The student assessment consists of short mid-term discussion paper assessment (max. 1000 words) dealing with literature review and discussion about one of the topics covered by the syllabus. The end term paper is the final assessment of the course. The topic shall focus on empirical case that will be analyzed by using literature discussed on the course. Additional sources are welcomed to use in essays! The essay in English shall not exceed 2000 words.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

The course has a form of seminar. The reading of recommended texts for each session is expected for the fruitful development of discussion in the class. The texts are selected on the basis of their merits to the theme of populism and consist of ‘classical’ works as well as up to date analyses dealing with recent phenomena. Additional reading gathered by individual searching for analyses of particular topics is appreciated.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Go to classes description.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Buzalka, Juraj (2008). ‘Europeanization and post-peasant populism in Eastern Europe’, Europe-Asia Studies, 60:5, 757–771.
Juraj Buzalka (forthcoming 2018) Post-Peasant Memories: Populist or Communist Nostalgia. East European Politics, Societies, and Cultures.

Informacje dodatkowe:

Brak