Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
HSO-1-524-s
Nazwa:
One, Oni, My – o rolach płciowych i zachowaniach w ujęciu różnic kulturowych
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Zamojska-Król Malwina (m.z-krol@wp.pl)
Osoby prowadzące:
dr Zamojska-Król Malwina (m.z-krol@wp.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Cele to: rozumienie społ. roli płci zależnie od typu uwarunkowań kult. danego kraju.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę względem rozumienia społecznej roli płci zależnie od typu uwarunkowań kulturowych danego kraju. SO1A_W06 Referat
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikacji kulturowych względem społecznej roli płci. SO1A_W04 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się efektywnie poznanymi klasyfikacjami kulturowymi. SO1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi korzystać z poznanej wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy rzeczywistości społecznej oraz krytycznego analizowania i rozumienia zjawisk społecznych. SO1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi wyciągać wnioski dotyczące własnej osoby na podstawie poznanych klasyfikacji SO1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dostrzec różnice w kwestii różnego odbioru ról płci, zależnie od konkretnego kraju, odnaleźć sie w środowisku zróżnicowanym kulturowo w sposobie podejścia do ról społecznych, identyfikować i rozstrzygać dylematy pojawiające się w kwestii rozumienia społecznej roli płci zależnie od typu uwarunkowań kulturowych danego kraju SO1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę względem rozumienia społecznej roli płci zależnie od typu uwarunkowań kulturowych danego kraju. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikacji kulturowych względem społecznej roli płci. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się efektywnie poznanymi klasyfikacjami kulturowymi. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z poznanej wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy rzeczywistości społecznej oraz krytycznego analizowania i rozumienia zjawisk społecznych. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wyciągać wnioski dotyczące własnej osoby na podstawie poznanych klasyfikacji + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dostrzec różnice w kwestii różnego odbioru ról płci, zależnie od konkretnego kraju, odnaleźć sie w środowisku zróżnicowanym kulturowo w sposobie podejścia do ról społecznych, identyfikować i rozstrzygać dylematy pojawiające się w kwestii rozumienia społecznej roli płci zależnie od typu uwarunkowań kulturowych danego kraju + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Płeć i związane z nią role społeczno-kulturowe
2. Kobieta i mężczyzna a indywidualizm i kolektywizm
3. Płeć a normy ogólne i rodzina
4. Kulturowo odmienne cele i dążenia w szkole
5. Społeczne role płci a postawy konsumenckie
6. Męskość i kobiecość w pracy
7. Płeć, a sposoby przekazywania wiadomości
8. Zniekształcacze treści przekazu
9. Płeć a kontekst wypowiedzi
10. Bariery stwarzane przez płeć
11. Męskość i kobiecość w ujęciu wymiaru kulturowego
12. Status osiągnięty a przypisany
13. Równość płci – jako wymiar
14. Orientacja humanistyczna
15. Podsumowanie kursu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie stanowi wynik:
- praca pisemna
- obecność na zajęciach
- prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Gotowość do analizy omawianych zagadnień
Umiejętność wykorzystywania teorii w praktyce
Zdolność do publicznego przemawiania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Hall T. E., Poza kulturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Gesteland R. R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Hofstede G., Hofstede J. G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Kiyosaki K., Bogata kobieta, Wydawnictwo Instytutu Praktycznej Edukacji, Osielsko 2007.
Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Trompenaars A., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Literatura zalecana:
Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
House R. J., Hanges P. J., Javidan M., Dorman P.W., Gupta V., Culture, leadership and organizations. The GLOBE study of 62 societies, Sage Publications, Thousand Oaks 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zamojska-Król M., Kobieta w międzynarodowym biznesie. Uwarunkowania kulturowe, w: Obrazy kobiecości, red. M. Jabłoński, W. Pilch, M. Hohenauer, B. Koperski, J. Fall, Wydawnictwo Fall, Kraków 2014.

Informacje dodatkowe: