Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika i zarządzanie
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-703-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Betlej Zygmunt (betlej@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Betlej Zygmunt (betlej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, wybranych koncepcji zarządzania, planowania biznesowego,pozyskiwania kapitału. TC1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać podstawową wiedze z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej TC1A_U17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi uwzglednić normy i regulacje prawne w zarządzaniu przedsiębiorstwem TC1A_U18 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość racjonalnego działania w gospodarce rynkowej TC1A_K10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_K003 przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej TC1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, wybranych koncepcji zarządzania, planowania biznesowego,pozyskiwania kapitału. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać podstawową wiedze z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej + - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi uwzglednić normy i regulacje prawne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość racjonalnego działania w gospodarce rynkowej + - - - - + - - - - -
M_K003 przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rola przekształceń własnościowych w tworzeniu gospodarki rynkowej. Formy prawno – organizacyjne przedsiębiorstw i ich przekształcenia : przedsiębiorstwa państwowe , przedsiębiorstwa – spółdzielnie , przedsiębiorstwa – spółki. Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie : zarządzanie strategiczne , planowanie bieżące i w ujęciu dynamicznym, podstawy systemu motywowania w przedsiębiorstwie , elementy systemu oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa , struktura organizacyjna a zarządzanie przedsiębiorstwem , wybrane dynamiczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Kapitał i majątek przedsiębiorstwa : kapitał własny i obcy , pozyskiwanie kapitału , struktura kapitału , majątek trwały i obrotowy przedsiębiorstwa. Wpływ rynku na działalność przedsiębiorstwa : pojęcie rynku i jego struktura , działalność przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji , marketing w działalności przedsiębiorstwa. Formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw : formy kooperacyjne i koncentracyjne .

Zajęcia seminaryjne:

Przekształcenia własnościowe a wartość przedsiębiorstwa : zastosowanie wyceny (szacowania wartości) przedsiębiorstw, metody i procedury wyceny przedsiębiorstw. Koszty w ekonomice przedsiębiorstwa: rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów, koszty produkcji i próg rentowności produkcji. Podstawy analizy finansowej w przedsiębiorstwie : ogólna analiza bilansu i rachunku wyników, ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa , analiza wyniku finansowego i rentowności. Biznesplan w zarządzaniu przedsiębiorstwem : zakres, struktura i zasady budowy biznesplanu. Wprowadzenie do badań marketingowych : podstawowe metody i techniki badań marketingowych , organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= 0,7R+0,2W+0,1O

OK=OCENA KOŃCOWA
R-OCENA REFERATU I PREZENTACJI
W-UDZIAŁ W WYKŁADACH I DYSKUSJI
0-OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH SEMINARYJNYCH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
1. A. Bednarski „Zarys teorii organizacji i zarządzania.”; Wydawnictwo TNOiK Toruń 1998.
2. J. Duraj „Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa”; PWE Warszawa 2004.
3. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski „Zarządzanie. Teoria i praktyka’; PWN Warszawa 2005
4. Praca zbiorowa pod red. J. Lichtarskiego, „Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.”; Wyd. AE Wrocław 1999.
5. Strategor „Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość.” Wyd. PWE Warszawa 1997 (Tłumaczenie Krystyna Bolesta-Kukułka).

Literatura uzupełniająca
1. J. Altkorn „Podstawy marketingu.” Instytut Marketingu Kraków1996.
2. S. Kaczmarczyk „Badania marketingowe. Metody i techniki.” PWE Warszawa 1991.
3. Praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego „Wycena przedsiębiorstw.” Wyd. AE w Krakowie i TNOiK Warszawawa i Kraków 1992.
4. M. Sierpińska, T. Jachna „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”; PWN Warszawa 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak