Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Otwarte systemy operacyjne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-001-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach tego przedmiotu prowadzone będą zajęcia seminaryjne pozwalające zapoznać się z różnymi systemami operacyjnymi od systemów DOS do czasów obecnych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Sprawdzenie wiedzy TC1A_W12 Kolokwium
M_W003 Zdobywanie wiedzy TC1A_W12 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Zdobywanie umiejętności TC1A_U11 Udział w dyskusji
M_U002 Sprawdzenie umiejętności TC1A_U11 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Sprawdzenie wiedzy - - - - - + - - - - -
M_W003 Zdobywanie wiedzy - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zdobywanie umiejętności - - - - - + - - - - -
M_U002 Sprawdzenie umiejętności - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Otwarte Systemy Operacyjne

W ramach tego przedmiotu prowadzone będą zajęcia seminaryjne pozwalające zapoznać się z różnymi systemami operacyjnymi, zrozumieniem ich działania i ich ewolucją od systemów DOS do czasów obecnych.
Dodatkowo na zajęciach studenci nauczą się instalacji i użytkowania jednej z dystrybucji systemu Linux.
Na zajęciach konieczne jest posiadanie własnego laptopa, na którym można będzie zainstalować system

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność na zajęciach
Kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Własny komputer z procesorem x86/x86_64, na którym będzie można zainstalować system operacyjny

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Głównie informacje pozyskane z Internetu, dotyczące konkretnych dystrybucji Linuksa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na zajęciach konieczne jest posiadanie własnego laptopa.