Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Open Source Applications in chemical technology
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-007-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Smoła Grzegorz (smola@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Smoła Grzegorz (smola@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Studenci nabywają podstawową wiedzę na temat aplikacji o otwartym dostępie, które mogą stanowić alternatywę lub uzupełnienie oprogramowania komercyjnego wykorzystywanego w praktyce naukowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych w różnych dziedzinach nauki i technologii. TC1A_W04, TC1A_W02, TC1A_W09, TC1A_W01, TC1A_W03 Prezentacja
M_W003 Rozumie różnice pomiędzy dostępnością do oprogramowania komercyjnego oraz oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. TC1A_W12 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi aktywnie poszukiwać informacji niezbędnych do zastosowania w praktyce nowych, dotąd nie znanych programów komputerowych. TC1A_U17, TC1A_U16 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Umie dokonać oceny przydatności oraz obszarów wykorzystania nowo poznanych programów. TC1A_U11, TC1A_U12 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie korzyści oraz ograniczenia wynikające ze stosowania oprogramowania dostępnego na zasadach otwartych licencji. TC1A_K02, TC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie podstawy filozofii rozpowszechniania programów na zasadach licencji open source. TC1A_K04, TC1A_K12, TC1A_K07, TC1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych w różnych dziedzinach nauki i technologii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Rozumie różnice pomiędzy dostępnością do oprogramowania komercyjnego oraz oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi aktywnie poszukiwać informacji niezbędnych do zastosowania w praktyce nowych, dotąd nie znanych programów komputerowych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dokonać oceny przydatności oraz obszarów wykorzystania nowo poznanych programów. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie korzyści oraz ograniczenia wynikające ze stosowania oprogramowania dostępnego na zasadach otwartych licencji. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie podstawy filozofii rozpowszechniania programów na zasadach licencji open source. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane są, w formie prezentacji przygotowywanych przez studentów, przykładowe programy komputerowe dostępne na zasadach open source, przydatne w dziedzinie technologii chemicznej. Podzielone są one pod względem zastosowania na kilka grup tematycznych obejmujących między innymi: przetwarzanie danych liczbowych, przetwarzanie obrazów, obliczenia statystyczne, prezentację wyników pomiarowych oraz wizualizację danych, a także komputerowe wspomaganie projektowania, w tym także projektowania procesów chemicznych.
Prezentacja połączona z dyskusją nad wybranym zagadnieniem daje studentom możliwości przedstawiania ich własnych przemyśleń oraz wniosków z użytkowania prezentowanych programów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.8*ocena z prezentacji + 0.2*ocena z aktywności

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak dodatkowych wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura oraz inne pomocne materiały zależne są od wybranego tematu prezentacji. Głównym źródłem informacji na temat omawianych przykładów jest Internet.

Przydatne linki:

  1. https://www.google.com
  2. https://opensource.org
  3. https://opensource.com
  4. https://sourceforge.net/home.html
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak