Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Spoiwa aktywowane alkalicznie
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-008-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z hydratacją w układach aktywowanych alkaliami oraz pokazanie różnic w stosunku do hydratacji w układzie klinkier portlandzki – woda.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Sprawdzenie wiedzy TC1A_W01 Kolokwium
M_W002 Wiedza z zakresu hydratacji w warunkach aktywacji aklaliami TC1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Sprawdzenie wiedzy TC1A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdobywanie wiedzy TC1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Sprawdzenie wiedzy - - - - - + - - - - -
M_W002 Wiedza z zakresu hydratacji w warunkach aktywacji aklaliami - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Sprawdzenie wiedzy - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdobywanie wiedzy - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność na zajęciach,
Uzyskanie pozytywnej oceny średniej z kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

"Chemia Cementu" W. Kurdowski
"Geopolymers: Structures, Processing, Properties and Industrial Applications" J. L. Provis, J. S. J. van Deventer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak