Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagramy fazowe w ceramice
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-009-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Założeniem modułu jest zapoznanie studentów z:
1) bazami danych diagramów fazowych
2) tworzeniem przekrojów izotermicznych
3) tworzeniem i pracą na układach fazowych 4-składnikowych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą układów fazowych wykorzystywanych w ceramice Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 student rozumie sens fizyczny diagramów fazowych i przekrojów izotermicznych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Stdent umie odczytać infromacje zawarte w przekrojach izotermicznych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenyt ma potrzebę smodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą układów fazowych wykorzystywanych w ceramice - - - - - + - - - - -
M_W002 student rozumie sens fizyczny diagramów fazowych i przekrojów izotermicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Stdent umie odczytać infromacje zawarte w przekrojach izotermicznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenyt ma potrzebę smodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Przedmiot zapoznaje z podstawowymi dla ceramiki diagramami fazowymi oraz sposobami tworzenia przekrojów izotermicznych

1. Omówienie dwuskładnikowych układów fazowych
2. Omówienie trójskładnikowych układów fazowych
3. Zapoznanie się z bazami danych układów fazowych
4. Wykorzystanie bazy danych – Phase equilibria diagrams
5. Zapoznanie się z komputerowymi bazami układów fazowych
6. Samodzielne wyszukiwanie i praca z wybranymi przez studentów układami fazowymi.
7. Samodzielne wyszukiwanie i praca z wybranymi przez studentów układami fazowymi.
8. Kolokwium cząstkowe
9. Nietlenkowe układy fazowe.
10. Jakościowa i ilościowa interpretacja wybranych układów dwu i trójskładnikowych
11. Układy fazowe z roztworami stałymi – jakościowa i ilościowa interpretacja.
12. Układy fazowe czteroskładnikowe – sposoby przedstawiania i interpretacji
13. Przekroje izotermiczne.
14. Sposoby wykonywania i interpretacja jakościowa i ilościowa przekrojów izotermicznych
15. Kolokwium zaliczeniowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną dwóch kolokwiów cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukńczony kurs Chemii Krzemianów lub przedmiot obieralny Tlenkowe układy fazowe wieloskładnikowe

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Phase equilibria diagrams. American Ceramic Society
2. M. Handke, „Krystalochemia krzemianów”
3. K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss, „Materiały do ćwiczeń z chemii krzemianów”. Skrypt AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak