Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań biomateriałów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-011-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
dr inż. Sułowska Justyna (sulowska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych oraz aparatury wykorzystywanej w badanich określonych właściwości biomateriałów. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada podstawę teoretyczną do właściwej interpretacji uzyskanych wyników oraz dokonania wyboru metody optymalnej. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą określanie przydatności danego biomateriału dla celów chirurgicznych, stomatologicznych, farmaceutycznych i innych. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi ocenić wady i zalety wybranych metod badawczych biomateriałów i dokonać wyboru najbardziej optymalnej dla zrealizowania określonego celu. Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu biomateriałów oraz metod ich badania. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczacych osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych oraz aparatury wykorzystywanej w badanich określonych właściwości biomateriałów. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada podstawę teoretyczną do właściwej interpretacji uzyskanych wyników oraz dokonania wyboru metody optymalnej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą określanie przydatności danego biomateriału dla celów chirurgicznych, stomatologicznych, farmaceutycznych i innych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić wady i zalety wybranych metod badawczych biomateriałów i dokonać wyboru najbardziej optymalnej dla zrealizowania określonego celu. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu biomateriałów oraz metod ich badania. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczacych osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zagadnienia seminaryjne

Natura szkła i materiałów szkło-ceramicznych. Zjawisko bioaktywności szkieł i szkło-ceramiki. Metody otrzymywania bioaktywnych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych. Podstawy teoretyczne oraz przydatność wybranych metod do badania właściwości biomateriałów: metody badań składu fazowego (metody dyfrakcyjne i spektroskopowe), badania właściwości termicznych i termomechanicznych biomateriałów, badania tekstury i struktury biomateriałów (metody mikroskopowe), badania właściwości chemicznych i bioaktywności materiałów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen z kolokwium zaliczeniowego, ustnej prezentacji wybranego przez studenta tematu oraz obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S. Błażewicz, L. Stoch. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, tom IV, Biomateriały, Alkadem. Oficyna wyd. EXIT, Warszawa, 2003.
A. Bolewski, W. Żabiński, Metody badań minerałów i skał, Wyd. Geolog., Warszawa, 1979.
M. Najbar, Fizykochemiczne metody badań katalizatorów kontaktowych, Wyd. UJ, Kraków, 2000
J. Chłopek, A. Powroźnik, Biomateriały w medycynie i weterynarii: Rytro’96, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ceramiki Specjalnej. 1996.
Praca zbior. Technologia Szkła. Właściwości fizyko-chemiczne, Metody Badań. CZ. 2, Ceramika, vol. 113, 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak