Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkliste materiały izolacyjne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-012-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania termoizolayjnych materiałów szklistych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna zasady właściwego doboru szklistych termoizolacyjnych materiałów budowlanych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi okreslić właściwości podstawowych szklistych materiałów izolacyjncyh oraz wskazac ich zastosowanie Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega mozliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie szklistych materiałów termoizolacyjnych oraz rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania termoizolayjnych materiałów szklistych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady właściwego doboru szklistych termoizolacyjnych materiałów budowlanych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi okreslić właściwości podstawowych szklistych materiałów izolacyjncyh oraz wskazac ich zastosowanie - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega mozliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie szklistych materiałów termoizolacyjnych oraz rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Struktura szkła. Tworzenie się szkła. Właściwości szkła. Klasyfikacja oraz charakterystyka szklistych materiałów izolacyjnych: szkło piankowe i materiały włókniste.. Fizykochemiczne podstawy wytwarzania oraz właściwości użytkowe szklistych materiałów izolacyjnych. Metody produkcji. Metody badań właściwości. Wykorzystanie surowców odpadowych do wytwarzania szklistych materiałów izolacyjnych. Podstawy przetwórstwa na różnego rodzaju wyroby termoizolacyjne

i dźwiękochłonne. Szyby zespolone, wytwarzanie i metody badań.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6Kz+0,3R+0,1O

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie prezentacji
O-obecnośc na zajęciach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studió AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, tom 1 i 2, Wyd. Arkady, W-wa, 1987
2.Procyk B., Kucharski J., Stoch L.: Ceramika/Ceramics, 66/1, 2001, 91/2, 2005, 103/2, 2008.
3.Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle, produkcja i zastosowanie, Wyd. Arkady, W-wa, 1975.
4. Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 73, Kraków 2012.
5.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 113, Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak