Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Toksykologia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-028-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą bezpieczne stosowanie wybranych materiałów w inżynierii materiałowej. Rozumie i potrafi przewidzieć niekorzystny wpływ substancji stosowanych w różnych procesach na organizm człowieka. TC1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 Rozumie, iż stosowanie materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim musi uwzględniać ocenę ich potencjalnej szkodliwości lub toksyczności w odniesieniu do organizmów żywych mających kontakt z finalnym produktem. TC1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Rozumie potrzebę uwzględniania wiedzy o toksyczności stosowanych materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim. TC1A_K01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozróżnić materiały o różnej toksyczności i przewidzieć w przybliżeniu ich działanie w przypadku zastosowania w produktach mogących wpłynąć na zdrowie człowieka. Potrafi ocenić toksyczność materiałów na podstawie danych literaturowych lub danych towarzyszących określonemu materiałowi lub substancji w obiegu technologicznym. TC1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istotności doboru materiałów o możliwie niskim stopniu toksyczności dla przedsięwzięć mających późniejszy kontakt z organizmami żywymi. Potrafi minimalizować narażenie człowieka na materiały toksyczne w miejscu pracy lub innej działalności ludzkiej. TC1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą bezpieczne stosowanie wybranych materiałów w inżynierii materiałowej. Rozumie i potrafi przewidzieć niekorzystny wpływ substancji stosowanych w różnych procesach na organizm człowieka. - - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie, iż stosowanie materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim musi uwzględniać ocenę ich potencjalnej szkodliwości lub toksyczności w odniesieniu do organizmów żywych mających kontakt z finalnym produktem. - - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie potrzebę uwzględniania wiedzy o toksyczności stosowanych materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozróżnić materiały o różnej toksyczności i przewidzieć w przybliżeniu ich działanie w przypadku zastosowania w produktach mogących wpłynąć na zdrowie człowieka. Potrafi ocenić toksyczność materiałów na podstawie danych literaturowych lub danych towarzyszących określonemu materiałowi lub substancji w obiegu technologicznym. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istotności doboru materiałów o możliwie niskim stopniu toksyczności dla przedsięwzięć mających późniejszy kontakt z organizmami żywymi. Potrafi minimalizować narażenie człowieka na materiały toksyczne w miejscu pracy lub innej działalności ludzkiej. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa uzyskiwania jest jako wynik egzaminu końcowego. Egzamin składa się z 20 pytań testowych (pytania otwarte wielokrotnego wyboru). Punktacja zgodna z zaleceniami AGH dotyczącymi ocen prac pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dowolny podręcznik toksykologii (np. Toksykologia, red. W. Seńczuk, PZWL)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak