Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Neurobiologia
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-029-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student zyskuje podstawowe informacje o działaniu centralnego układu nerwowego

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student przygotowuje samodzielna prezentację na podstawie uzyskanych wyników TC1A_W01, TC1A_K06, TC1A_U04 Prezentacja
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z neurobiologii i funkcjonowania układu nerwowego TC1A_W01, TC1A_K06, TC1A_U05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi powiązać nabytą wiedzę z funkcjonowaniem organizmów żywych TC1A_W12
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole i wspólnie rozwiązywać złożone problemy TC1A_U08
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student przygotowuje samodzielna prezentację na podstawie uzyskanych wyników - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z neurobiologii i funkcjonowania układu nerwowego - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi powiązać nabytą wiedzę z funkcjonowaniem organizmów żywych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole i wspólnie rozwiązywać złożone problemy - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
seminaria

Omawianie najnowszych zdobyczy wiedzy w zakresie badań i funkcjonowania układu nerwowego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w wykładach 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin ustny z materiału zaprezentowanego na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. FAPA mass spectrometry of designer drugs. Smoluch M, Gierczyk B, Reszke E, Babij M, Gotszalk T, Schroeder G, Silberring J. Talanta. 2016 Jan 1;146:29-33
2. Flowing atmospheric pressure afterglow combined with laser ablation for direct analysis of compounds separated by thin-layer chromatography. Cegłowski M, Smoluch M, Reszke E, Silberring J, Schroeder G. Anal Bioanal Chem. 2016 Jan;408(3):815-23
3. Electrochemical generation of selegiline metabolites coupled to mass spectrometry. Mielczarek P, Smoluch M, Kotlinska JH, Labuz K, Gotszalk T, Babij M, Suder P, Silberring J. J Chromatogr A. 2015 Apr 10;1389:96-103.

Informacje dodatkowe:

Brak