Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimery konstrukcyjne i specjalne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-068-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
dr inż. Szatkowski Piotr (pszatko@agh.edu.pl)
Nowicka Katarzyna (nowicka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot ma na celu wprowadzenie w zagadnienia związane z zaawansowanymi materiałami polimerowymi. W ramach zajęć omawiane będą polimery konstrukcyjne oraz wysokosprawne do zastosowań specjalnych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania i właściwości polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. TC1A_W04, TC1A_W05, TC1A_W01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. TC1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów polimerowych specjalnego przeznaczenia TC1A_W07 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu budowy chemicznej i fazowej na właściwości użytkowe omawianych materiałów polimerowych TC1A_W01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych. TC1A_U01, TC1A_U12, TC1A_U11 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i ma świadomość znaczenia nowoczesnych materiałów polimerowych w rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie TC1A_K02, TC1A_K06 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K005 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. TC1A_K01 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania i właściwości polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów polimerowych specjalnego przeznaczenia - - - - - + - - - - -
M_W004 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu budowy chemicznej i fazowej na właściwości użytkowe omawianych materiałów polimerowych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i ma świadomość znaczenia nowoczesnych materiałów polimerowych w rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie - - - - - + - - - - -
M_K005 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z budową chemiczną, otrzymywaniem, właściwościami oraz zastosowaniami polimerów konstrukcyjnych, wysokosprawnych i specjalnych do zastosowań w medycynie, elektronice i optoelektronice oraz w innych zaawansowanych technologiach. Celem przedmiotu jest także zwrócenie uwagi na aktualne trendy w nowoczesnej inżynierii materiałowej i rozwój zaawansowanych materiałów polimerowych. W ramach zajęć zostaną omówione:
• polimery konstrukcyjne (poliamidy, polioksymetylen, ABS, poliwęglany)
• polimery wysokosprawne (polieteroeteroketon, polimidy, polieteroimidy)
• polimery termoodporne (poliimidy, polisulfony, polisulfidy)
• polimery przewodzące (poliacetylen, polianilina, polipirol, politiofen, polifenyleny)
• polimery ciekłokrystaliczne
• polimery fotoprzewodzące, plazmowe, rezysty polimerowe,
• polimery samoleczące,
• polimery jonowe,
• sorbenty,
• polimery organometaliczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,6 • ocena z zaliczenia + 0,4 • ocena z prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chemia polimerów Tom 3. Polimery naturalne i polimery o specjalnych właściwościach; pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka; Oficyna Wyd. PW, Warszawa, 1998.
2. E. Hałasa, M. Heneczkowski, Wprowadzenie do inżynierii termoodpornych materiałów polimerowych – Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007.
3. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne, WNT, 2000.
4. Gabriel O. Shonaike, Suresh G. Advani, Advanced Polymeric Materials: Structure Property Relationships, CRC Press, 2003.
5. Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo, pod red. Tomasza Klepki, Politechnika Lubelska, 2014.
6. J. K. Fink, High Performance Polymers, William Andrew Publishing, 2008.
7. Czasopisma: Progress in Polymer Science, Advances in Polymer Science, Advanced Materials, High Performance Polymers, Polimery.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak