Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy chemii
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-109-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
dr inż. Łącz Agnieszka (alacz@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej TC1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych TC1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych TC1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi określić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do opdowiedniej grupy związków chemicznych TC1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii TC1A_K01, TC1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do opdowiedniej grupy związków chemicznych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

Treść zajęć:
1. Podstawowe prawa chemii. Podstawowe pojęcia chemiczne: liczba atomowa, masowa; masa atomowa, cząsteczkowa i molowa, pierwiastek chemiczny, izotop. Symbole pierwiastków chemicznych i układ okresowy, wartościowość pierwiastków w związkach, konfiguracja elektronowa; chemiczny charakter pierwiastka.
2. Prawa gazu doskonałego (równanie stanu, przemiany gazowe). Gęstość bezwzględna i względna gazu Objętość gazów doskonałych w warunkach normalnych.
3. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych (tlenki, kwasy wodorotlenki). Amfoteryczność. Wzory związków chemicznych.
4. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych (sole, wodorosole i hydroksosole). Wzory wszystkich typów soli.
Zasady uzgadniania równań reakcji chemicznych ( substraty, produkty, prawo zachowania pierwiastka ), dobór współczynników stechiometrycznych). Pisanie i uzgadnianie równań reakcji tworzenia soli.
5. Jakościowe i ilościowe informacje zawarte we wzorze związku chemicznego; zapis soli w formie tlenkowej, zapis tlenków złożonych; układanie równań rekacji chemicznych na podstawie treści zadania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 0 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 0 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć -15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przedmiot ma charakter repetytorium podstawowej wiedzy z zakresu chemii. Zajęcia mają charakter zajęć uzupełniających i odbywają się w ciągu pierwszych sześciu tygodni semestru. Dopuszcza się 1 (jedną) nieobecność na zajęciach.
Warunki zaliczenia: W czasie zajęć odbywają się kolokwia zaliczeniowe. Uzyskanie ponad 50 % punktów z każdego z nich jest warunkiem otrzymania zaliczenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Klimaszewska, Chemia od A do Z. Repetytorium. Matura. Poziom podstawowy i rozszerzony, Eyd. KRAM 2011
2. H. Borowiec, Z. Fryt, Wiesz, że umiesz. Chemia. Repetytorium., WSiP 2005.
3. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. I. Podstawy teoretyczne (pod redakcją Andrzeja Małeckiego), skrypt AGH
4. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. II. Przykłady i zadania (pod redakcją Anny Kozłowskiej-Róg), skrypt AGH
5. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; [poszczególne rozdz. oprac. Wiktor Gorzelany et al.].
6. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak