Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy kaligrafii
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-212-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student nabywa umiejętności prawidłowego doboru przyrządu piśmienniczego, tuszu, oraz prawidłowego i szybkiego kreślenia liter uwzględniając czytelność, efektywność oraz ergonomię i BHP.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę dotyczącą produkcji,budowy i zastosowania podstawowych przyrządów piśmienniczych.Student nabywa wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości fizykochemicznymi substancji wykorzystywanych do wykonywania liter. Student nabywa wiedzę dotyczącą budowy iwykonywania różnych krojów znaków pisma TC1A_W02, TC1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodnych sposobów kreślenia liter, sposobów wykorzystania dostępnych przyrządów piśmienniczych, ergonomii, efektywności, bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z kreśleniem liter. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowanie właściwego tuszu, atramentu, farby. TC1A_W14 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowania właściwego tuszu, atramentu, farby w celu osiągnięcia zamierzonego efektu wizualnego. TC1A_U16 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student nabywa umiejętności prawidłowego i szybkiego kreślenia liter uwzględniając czytelność, efektywność oraz ergonomię i BHP pracy. TC1A_U14, TC1A_U11, TC1A_U12 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole wcelu znalezienia optymalnego rozwiązania wybranego problemu dotyczącego liternictwa. TC1A_K12, TC1A_K11 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją i oceną własnej pracy na forum grupy. TC1A_K05, TC1A_K07, TC1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę dotyczącą produkcji,budowy i zastosowania podstawowych przyrządów piśmienniczych.Student nabywa wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości fizykochemicznymi substancji wykorzystywanych do wykonywania liter. Student nabywa wiedzę dotyczącą budowy iwykonywania różnych krojów znaków pisma - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodnych sposobów kreślenia liter, sposobów wykorzystania dostępnych przyrządów piśmienniczych, ergonomii, efektywności, bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z kreśleniem liter. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowanie właściwego tuszu, atramentu, farby. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowania właściwego tuszu, atramentu, farby w celu osiągnięcia zamierzonego efektu wizualnego. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności prawidłowego i szybkiego kreślenia liter uwzględniając czytelność, efektywność oraz ergonomię i BHP pracy. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole wcelu znalezienia optymalnego rozwiązania wybranego problemu dotyczącego liternictwa. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją i oceną własnej pracy na forum grupy. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Zajęcia seminaryjne
Podczas zajęć studenci zapoznają się z historycznymi i współczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w piśmiennictwie.
Na zajęciach poruszone będą tematy związane z.
1. Budową, technologią produkcji, właściwościami i zastosowaniem podstawowych przyrządów
piśmienniczych.
2. Technologią produkcji, właściwościami i zastosowaniem tuszów, atramentów i farb.
3. Sposobem prawidłowego używania narzędzi pisarskich..
4. Zasadami ergonomii i efektywności i BHP przy pisaniu.
5. Sposobami prawidłowego wykonywania określonych znaków pisma.
6. Prawidłowym doborem doborem przyrządu piśmienniczego do odpowiedniego tuszu, atramentu i farby
W trackie zajęć przeprowadzane zostaną ćwiczenia praktycznego zastosowanie zdobytej wiedzy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 29 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Jest to średnia ważona z oceny uzyskanej za wykonane ćwiczenia, aktywność na zajęciach oraz obecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przedmiot obieralny dla wszystkich kierunków studiów i wszystkich poziomów kształcenia. Nie ma żadnych
wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Miluse Pokorna, Kaligrafia sztuka pisania, ISBN 83-7243-492-1
Veronique Sabard, Vincent Geneslay, Laurent Rebena, Kaligrafia łacińska, ISBN 978-83-7243-645-0
Taeko Oshima, Kaligrafia japońska. Sztuka pisania, ISBN 978-83-7773-120-8
Margaret Shepherd, Learn Calligraphy
Jim Bennett, Calligraphy for Dummies
Molly Suber Thorpe, Modern Calligraphy: Everything You Need to Know to Get Started in Script Calligraphy
Eleanor Winters, Mastering Copperplate Calligraphy
Diana Hardy Wilson, The Encyclopedia of Calligraphy Techniques
Lisa Engelbrecht, Modern Calligraphy and Hand Lettering: A Mark-Making Workbook for Crafters,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak