Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszynoznawstwo ceramiczne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-504-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Dysponuje wiedzą konieczną do doboru maszyn i urządzeń oraz ich parametrów pracy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 dysponuje wiedzą z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania wełów i linii technologicznych Kolokwium,
Projekt
M_W002 Dysponuje niezbędną wiedzą z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Dyspunuje świadomością odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowością do podporządkowania się regułom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 dysponuje wiedzą z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania wełów i linii technologicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Dysponuje niezbędną wiedzą z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Dyspunuje świadomością odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowością do podporządkowania się regułom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania + - - + - + - - - - -
M_K002 Respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego + - - + - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W01. Podstawowe definicje i zagadnienia dotyczące urządzeń mechanicznych stosowanych do realizacji operacji jednostkowych w przemyśle chemicznym.
W02. Urządzenia do rozdrabniania surowców: kruszarki szczękowe i stożkowe, kruszarki walcowe i wirnikowe.
WO3.Urządzenia do rozdrabniania surowców: kruszarki walcowe i wirnikowe.
W04. Urządzenia do mielenia surowców: młyny grawitacyjne i wibracyjne.
W05. Urządzenia do mielenia surowców: młyny toczne i specjalne.
W06. Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej: ruszty i przesiewacze płaskie.
W07. Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej: klasyfikatory gazowe i cieczowe.
W08. Mieszadła i mieszalniki do cieczy, mas ceramicznych sypkich, lejnych i plastycznych.
W09. Urządzenia transportowe, pompy, sprężarki, wentylatory
W10. Urządzenia do rozdzielania zawiesin: filtry, prasy filtracyjne i wirówki.
W11. Urządzenia dozujące ciecze, ciała stałe i zawiesiny.
W12. Wymienniki ciepła pracujące w przeciwprądzie, współprądzie, z prądem mieszanym i w stanie zawieszenia.
W13. Suszarki bębnowe, przeponowe i rozpyłowe.
W14. Piece obrotowe.
W15. Urządzenia do formowania wyrobów ceramicznych z mas lejnych, plastycznych i sypkich.

Ćwiczenia projektowe:

P01. Dobór maszyn i urządzeń w linii kruszenia materiałów
P02. Dobór parametrow technologicznych młyna do mielenia materiałów
P03, Dobór cech geometrycznych, kinetycznych i dynamicznych mieszalników

Zajęcia seminaryjne:
1. Materiały konstrukcyjne – stale i stopy metali ,tworzywa polimerowe i kompozytowe stosowane w budowie maszyn .
2. Budowa zbiorników i ich zamknięć, przeznaczonych dla materiałów grubo uziarnionych i proszków surowców ceramicznych.
3. Przenośniki ślimakowe klasyczne i bezwałowe, taśmowe i kubełkowe
4. Urządzenia do dozowania objętościowego i masowego proszków w sposób ciągły
5. Urządzenia do dozowania objętościowego cieczy – pompy membranowe
6. Młyny wibracyjne okresowe i ciągłe do mielenia mas ceramicznych
7. Młyny bijakowe i strumieniowe budowa i zastosowanie
8. Aparatura do oznaczania uziarnienia proszków metodą dyfraktometryczną i sedymentacyjną
9. Przesiewacze przemysłowe do materiałów drobno uziarnionych o drganiach wielopłaszczyznowych
10. Separatory materiałów uziarnionych statyczne i dynamiczne
11. Mieszalniki ciekłych mas ceramicznych oraz mieszalniki planetarne- budowa i zastosowanie w ceramice sanitarnej.
12. Wirówki o działaniu ciągłym budowa, działanie, zastosowanie
13. Prasy filtracyjne taśmowe – budowa, działanie i zastosowanie
14. Filtry tkaninowe od odpylania węzłów mielenia – budowa, działanie i zastosowanie
15. Urządzenia do oczyszczania powietrza na mokro
16. Maszyny do formowania wyrobów z masy szklanej
17. Maszyny do prasowanych wyrobów betonowych
18. Maszyny do produkcji betonów komórkowych
19. Maszyny do produkcji materiałów ogniotrwałych
20. Maszyny do produkcji ceramicznych materiałów izolacyjnych
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczona jest według algorytmu:
OK = 0,7 (ocena z projektu + ocena z kolokwium) + 0,3 (średnia ocena z seminarium)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość układu jednostek SI oraz sposobów ich przeliczania.
Zanajomość podstawowych praw mechaniki (statyka, kinetyka, dynamika) mechaniki płynów.
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z podstawami konstrukcji maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa, Of. Wyd. Pol. Warszawskiej, W-wa 2004
2. Wesołowski P.,Szaferski W., Borowski J.: Aparatura chemiczna i procesowa Wyd. Pol. Poznańskiej , Poznań 2003
3. Bieszk H.: Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w technologii chemicznej. Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 2007
4. Koch R., Noworyta A. : Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT W-wa 1995.
5. Heim A.: Procesy mechaniczne w inżynierii procesowej i urządzenia do ich realizacji. Wyd. Politechnika Łódzka 1998.
6. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992, 313 str.
7. Sidor J.: Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych. UWND AGH Kraków 2005 str. 200.
8. Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik, Materiały firmy Alpine-Hosokava Augsburg 1998
9. Pikoń J. : Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, PWN, W-wa 1979
10. Schenk Polska Przemysłowa technika ważenia W-wa 2001.
11. Stręk F. : Mieszanie i mieszalniki, WNT W-wa 1981.
12. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice, 1990.
13. Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Pol. Łódzkiej Monografie Łódź 1997.
14.Czasopisma: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Materiały Ceramiczne, Cement Wapno Beton, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Powder & Bulk – Materialy Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik, Chemie Technik, Powder Technology, Powder Handling and Processing,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak