Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to Scanning Probe Microscopy
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-507-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Niemiec Wiktor (wniemiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Niemiec Wiktor (wniemiec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The module presents the basics of Scanning Probe Miscroscopies, mainly Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy, as well as selected derivative microscopies.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is familiarized with the basics of different scanning probe microscopy methods, mostly Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy, as well as various derivative microscopies (e.g. Magnetic Force Microscopy, Conductive AFM, Force Spectroscopy). Student knows which microscopy acquires information about different sample properties. They are also familiar with basic limits of these microscopies and the sample preparation and properties needed to perform these measurements. TC1A_W03 Prezentacja
M_W002 Student knows which Scanning Probe Microscopy acquires information about different sample properties. Student is familiar with basic limits of these microscopies and the sample preparation and properties needed to perform these measurements. TC1A_W03 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student is able to understand scientific presentation and formulate on that basis questions, for which answers can give better insight into discussed topic. TC1A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to prepare and show a presentation in english about the results of various scientific experiments. Student is familiarized with the need to adjust the presentation contents depending on the predicted audience knowledge. TC1A_K09, TC1A_K07, TC1A_K11 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is familiarized with the basics of different scanning probe microscopy methods, mostly Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy, as well as various derivative microscopies (e.g. Magnetic Force Microscopy, Conductive AFM, Force Spectroscopy). Student knows which microscopy acquires information about different sample properties. They are also familiar with basic limits of these microscopies and the sample preparation and properties needed to perform these measurements. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows which Scanning Probe Microscopy acquires information about different sample properties. Student is familiar with basic limits of these microscopies and the sample preparation and properties needed to perform these measurements. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to understand scientific presentation and formulate on that basis questions, for which answers can give better insight into discussed topic. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to prepare and show a presentation in english about the results of various scientific experiments. Student is familiarized with the need to adjust the presentation contents depending on the predicted audience knowledge. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

The classes are divided into two parts. The first part consist of a series of lectures about:
- history of microscopy, optical and electron microscopies as basic methods of surface morphology investigation;
- the basics of Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy, the physics behind the measurements, schematic construction of these microscopes, working modes, sample properties measured, error sources, sample usage;
- the basics of selected derivative microscopies like Magnetic Force Microscopy, Conductive AFM and Force Spectroscopy, and their usefulness in different fields of science.
The second part consists of students’ presentations about different researches in which Scanning Probe Microscopy played a vital role. Students are able to choose article from any field of science (the one that interests them is recommended).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Students can earn between 3.0 to 5.0 points for presentation. Additional points can be acquired by:
- answering questions regarding presentation given by the student (0.0-0.2 per answer);
- asking relevant questions after another student’s presentation (0.1-0.3 per question);
- being present on every seminar (0.3);
- preparing the presentation for first two seminars with students’ presentation (varies).
The points are converted to the closest mark (i.e. 3.0-3.2 points to 3.0, 3.3-3.7 to 3.5, 3.8-4.2 to 4.0, 4.3-4.7 to 4.5 and 4.8+ to 5.0).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Review articles about the use of scanning probe microscopy methods in different fields of science (the exact articles can vary depending on student’s scientific interests).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Handke, B., Klita, Ł., Niemiec, W., Self-assembly of dodecaphenyl POSS thin films (2017) Surface Science, 666, pp. 70-75. DOI: 10.1016/j.susc.2017.08.023
Klimek, K., Przekora, A., Benko, A., Niemiec, W., Blazewicz, M., Ginalska, G., The use of calcium ions instead of heat treatment for β-1,3-glucan gelation improves biocompatibility of the β-1,3-glucan/HA bone scaffold (2017) Carbohydrate Polymers, 164, pp. 170-178. DOI: 10.1016/j.carbpol.2017.02.015
Wesełucha-Birczyńska, A., Stodolak-Zych, E., Turrell, S., Cios, F., Krzuś, M., Długoń, E., Benko, A., Niemiec, W., Błazewicz, M., Vibrational spectroscopic analysis of a metal/carbon nanotube coating interface and the effect of its interaction with albumin (2016) Vibrational Spectroscopy, 85, pp. 185-195. DOI: 10.1016/j.vibspec.2016.04.008
Długoń, E., Szymańska, M., Leśniak, M., Jeleń, P., Niemiec, W., Sitarz, M., Investigation on bioactivity of zirconium-calcium coatings on titanium surface obtained by sol-gel and electrophoretic deposition (EPD) methods (2016) Key Engineering Materials, 687, pp. 65-70. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.687.65
Wytrwal, M., Koczurkiewicz, P., Zrubek, K., Niemiec, W., Michalik, M., Kozik, B., Szneler, E., Bernasik, A., Madeja, Z., Nowakowska, M., Kepczynski, M., Growth and motility of human skin fibroblasts on multilayer strong polyelectrolyte films (2016) Journal of Colloid and Interface Science, 461, pp. 305-316. DOI: 10.1016/j.jcis.2015.09.039
Dlugon, E., Simka, W., Fraczek-Szczypta, A., Niemiec, W., Markowski, J., Szymanska, M., Blazewicz, M., Carbon nanotube-based coatings on titanium (2015) Bulletin of Materials Science, 38 (5), pp. 1339-1344. DOI: 10.1007/s12034-015-1019-4
Długoń, E., Niemiec, W., Fra̧czek-Szczypta, A., Jeleń, P., Sitarz, M., Błazewicz, M., Spectroscopic studies of electrophoretically deposited hybrid HAp/CNT coatings on titanium (2014) Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 133, pp. 872-875. DOI: 10.1016/j.saa.2014.06.064
Kopeć, M., Niemiec, W., Laschewsky, A., Nowakowska, M., Zapotoczny, S., Photoinduced energy and electron transfer in micellar multilayer films (2014) Journal of Physical Chemistry C, 118 (4), pp. 2215-2221. DOI: 10.1021/jp410808z
Plewa, A., Niemiec, W., Filipowska, J., Osyczka, A.M., Lach, R., Szczubiałka, K., Nowakowska, M., Photocrosslinkable diazoresin/pectin films – Synthesis and application as cell culture supports (2011) European Polymer Journal, 47 (8), pp. 1503-1513. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2011.06.002
Wybrańska, K., Niemiec, W., Szczubiałka, K., Nowakowska, M., Morishima, Y., Adenine molecularly imprinted polymer-coated submicrometer silica gel particles (2010) Chemistry of Materials, 22 (18), pp. 5392-5399. DOI: 10.1021/cm100845u
Niemiec, W., Zapotoczny, S., Szczubiałka, K., Laschewsky, A., Nowakowska, M., Nanoheterogeneous multilayer films with perfluorinated domains fabricated using the layer-by-layer method (2010) Langmuir, 26 (14), pp. 11915-11920. DOI: 10.1021/la1012044

Informacje dodatkowe:

Brak