Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemistry of organosilicon compounds
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-511-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

During the course students get acquainted with the main classes of organosilicon compounds. The course can be treated as the one that expands the knowledge of chemistry acquired during previous studies.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W003 is familiar with the main classes of organosilicon compounds, knows how to name them TC1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W004 knows the methods of preparation of various organosilicon compounds, knows their physical and chemical properties TC1A_W01 Prezentacja
Umiejętności
M_U002 is able to select an organosilicon compound for a given application TC1A_U12, TC1A_U05, TC1A_U02 Prezentacja
M_U003 can give a proper name to an organosilicon compound, can identify it based on IR and NMR spectra TC1A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 is aware of the consequences of application of organosilicon compounds in everyday life and in chemical technology TC1A_K01, TC1A_K12, TC1A_K09 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W003 is familiar with the main classes of organosilicon compounds, knows how to name them - - - - - + - - - - -
M_W004 knows the methods of preparation of various organosilicon compounds, knows their physical and chemical properties - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U002 is able to select an organosilicon compound for a given application - - - - - + - - - - -
M_U003 can give a proper name to an organosilicon compound, can identify it based on IR and NMR spectra - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is aware of the consequences of application of organosilicon compounds in everyday life and in chemical technology - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Silicon – its atomic properties, bonds formed with other elements in the Periodic Table.
2. Main organosilicon compounds and their nomenclature. General synthetic routes to organosilicon compounds.
3. Principles of IR spectroscopy. Characterization of organosilicon compounds by IR spectroscopy.
4. Principles of NMR spectroscopy. Characterization of organosilicon compounds by NMR spectroscopy.
5. Compounds containing Si-H bonds (organohydrosilanes, organohydrosiloxanes). Hydrosilylation.
6. Organosilanes and polyorganosilanes – chemical structure and synthesis, properties and applications.
7. Ladder and polyhedral oligomeric silsesquioxanes.
8. Organosilanes and polyorganosilanes – chemical structure and synthesis, properties and applications.
9. Carbo- and Polycarbosilanes – chemical structure and synthesis, properties and applications.
10. Silane coupling agents.
11. Organosilicon compounds in biological environment.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is based on activity during the classes, homework and presentations on selected topics in organosilicon chemistry prepared by the student.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

During the course, each student has to make an oral presentation on a selected topic in organosilicon chemistry.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.A. Brook, “Silicon in Organic, Organometallic and Polymer Chemistry”, Wiley, NY 2000
2. R.G. Jones, W. Ando, J. Chojnowski (editors) “Silicon-containing polymers”, Kluwer Academic Press, Dordrecht 2000
3. scientific papers devoted to organosillicon compounds

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Nyczyk, C. Paluszkiewicz, A. Pyda, M. Hasik “Preceramic polysiloxane networks obtained by hydrosilylation of 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane”, Spectrochimica Acta 79 (2011) 801-808.
2. A. Nyczyk, C. Paluszkiewicz, M. Hasik, M. Cypryk, P. Pospiech “Cross-linking of linear vinylpolysiloxanes by hydrosilylation – FTIR spectroscopic studies”, Vibrational Spectroscopy 59 (2012) 1-8.
3. M. Hasik, M. Wójcik-Bania, A. Nyczyk, T. Gumuła “Polysiloxane-POSS systems as precursors to SiCO ceramics”, Reactive & Functional Polymers 73 (2013) 779-788.
4. A. Nyczyk-Malinowska, E. Dryzek, M. Hasik, J. Dryzek “Various types of polysiloxanes studied by positron annihilation lifetime spectroscopy” Journal of Molecular Structure 1065-1066 (2014) 254-261.
5. A. Nyczyk-Malinowska, M. Wójcik-Bania, T. Gumuła, M. Hasik, M. Cypryk, Z. Olejniczak “New precursors to SiCO ceramics derived from linear poly(vinylsiloxanes) of regular chain composition” Journal of the European Ceramic Society 34 (2014) 889-902.
6. M. Wójcik-Bania, J. Olejarka, T. Gumuła, A. Łącz, M. Hasik “Influence of metallic palladium on thermal properties of polysiloxane networks” Polymer Degradation and Stability 109 (2014) 249-260.
7. M. Wójcik-Bania, A. Krowiak, J. Strzezik, M. Hasik “Pt supported on cross-linked poly(vinylsiloxanes) and SiCO ceramics – new materials for catalytic applications” Materials & Design 96 (2016) 171-179.
8. M. Wójcik-Bania, A. Łącz, A. Nyczyk-Malinowska, M. Hasik “Poly(methylhydrosiloxane) networks of different structure and content of Si-H groups: Physicochemical properties and transformation into silicon oxycarbide ceramics”, Polymer 130 (2017) 170-181.
9. J. Olejarka, A. Łącz, Z. Olejniczak, M. Hasik “Non-porous and porous materials prepared by cross-linking of polyhydrothylsiloxane with silazane compounds”, European Polymer Journal 97 (2018) 150-164.

Informacje dodatkowe:

Brak