Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of corrosion processes
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-512-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Students obtain essential information about corrosion processes of metallic materials applied at a number of aggressive environments. They will gain knowledge on protection methods against corrosion.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy procesów korozji. TC1A_W11, TC1A_W04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji wyników badań kinetyki i mechanizmu procesów korozyjnych. TC1A_U02, TC1A_U05 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie dobrać właściwe metody do ochrony materiałów przed korozją. TC1A_K06 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie pozatechnicznych aspektów związanych z ochroną przed korozją. TC1A_K02, TC1A_K01, TC1A_K06 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy procesów korozji. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji wyników badań kinetyki i mechanizmu procesów korozyjnych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie dobrać właściwe metody do ochrony materiałów przed korozją. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie pozatechnicznych aspektów związanych z ochroną przed korozją. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Introduction to the fundamentals of corrosion
2. Fundamentals of electrochemical corrosion thermodynamics
3. Kinetics of aqueous corrosion
4. Aqueous corrosion reaction mechanisms
5. Passivity
6. Methods for determining aqueous corrosion reaction rates
7. Thermodynamics of gaseous corrosion
8. Kinetics of gaseous corrosion processes
9. Gaseous corrosion mechanisms
10. Corrosion in molten salts and liquid metals
11. Atmospheric corrosion
12. Microbiologically influencing corrosion
13. Evaluating forms of corrosion
14. Methods of corrosion protection
15. Designing for corrosion control and prevention

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0.7 x grade from oral presentation +0.3 x grade from participation in discussions

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Prerequisites and additional requirements not specified

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

ASM Handbook, vol. 13, Corrosion: Fundamentals, Testing and Protection. Ed. ASM International, Materials Park, Ohio USA, 2003.

S. Mrowec, An Introduction to the Theory of Metal Oxidation, National Bureau of Standards and
National Science Foundation, Washington D.C., 1982.

P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London 1988.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Z. Grzesik, H. Habazaki, K. Hashimoto and S. Mrowec, „The sulphidation behavior of Mo-Al alloys with
low aluminum contents”, Corrosion Science, 36, 1499-1511 (1994).
2.Z. Grzesik, H. Mitsui, K. Asami, K. Hashimoto and S. Mrowec, „The Sulfidation of sputter-deposited
niobium-base aluminum alloys”, Corrosion Science, 37, 1045-1058 (1995).
3.Z. Grzesik, M. B. Dickerson, K. Sandhage, „Incongruent reduction of tungsten carbide by a
zirconiumcopper melt”, Journal of Materials Research, 18, 2135-2140 (2003).
4.S. Mrowec, Z. Grzesik, B. Rajchel, „Oxidation of nickel and Ni-Cr and Ni-Na alloys at high
temperatures”, High Temperature Materials and Processes, 23, 59-72 (2004).
5.K. Adamaszek, Z. Jurasz, L. Swadzba, Z. Grzesik, S. Mrowec, „The Influence of Hybrid Coatings on
Scaling-resistant Properties of X33CrNiMn23-8 Steel”, High Temperature Materials and Processes, 26,
115-122 (2007).
6.Z. Grzesik and K. Przybylski, „Sulfidation of metallic materials”, in „Developments in high temperature
corrosion and protection of metals”, Ed. Wei Gao and Zhengwei Li, Woodhead Publishing Limited,
Cambridge, England, pp. 599-638, 2008.
7.Z. Grzesik, S. Mrowec, „On the sulphidation mechanism of niobium and some Nb-alloys at high
temperatures”, Corrosion Science, 50, 605-613 (2008).
8.Z. Grzesik, M. Danielewski, S. Mrowec, „Metal Dusting Corrosion of Carbon Steel”, High Temperature
Materials and Processes, 27, 103-111 (2008).
9.Z. Jurasz, K. Adamaszek, R. Janik, Z. Grzesik, S. Mrowec, „High temperature corrosion of valve steels
in atmosphere containing water vapor”, Journal of Solid State Electrochemistry, 13, 1709-1714 (2009).
10.Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „Thermal shock corrosion of valve steel
utilized in automobile industry”, Oxidation of Metals, 80, 147-159 (2013).
11.Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „High Temperature corrosion of Valle steels
in combustion gases of petrol containing ethanol addition”, Corrosion Science, 77, 369-374 (2013).
12.Z. Grzesik, A. Poczekajlo, G. Smola, S. Mrowec, „Marker method in studying the defect structure in
products of the oxidation of highly disordered substrates”, High Temperature Materials and Processes,
35, 21-28 (2016).

Informacje dodatkowe:

None