Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instrumentalne metody analizy
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-601-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Baś Bogusław (bas@agh.edu.pl)
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Piech Robert (rpiech@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Fendrych Katarzyna (barczyk@agh.edu.pl)
Suchanek Małgorzata (wolska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

!!! To pole należy uzupełnić

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu fizykochemicznych podstaw elektrochemicznych i optycznych metod analitycznych oraz budowy i zastosowania instrumentów pomiarowych TC1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Zna etapy procesu analitycznego i ich wpływ na niepewność pomiarową TC1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 ma wiedzę dotyczącą podstawowych metod analitycznych, zasad ich walidacji i właściwego zastosowania TC1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać procedurę analityczną do postawionego problemu analitycznego oraz przeprowadzić analizę TC1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zachowując zasady bezpieczeństwa zestawić układ pomiarowy do podstawowych technik analitycznych, przeprowadzić pomiar i zinterpretować wyniki TC1A_U08, TC1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi zwalidować metodę analityczną oraz określić niepewność uzyskanego wyniku analizy TC1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu analityki chemicznej TC1A_K01 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Ma świadomość roli spełnianej w zespole realizującym określone zadanie analityczne TC1A_K11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu fizykochemicznych podstaw elektrochemicznych i optycznych metod analitycznych oraz budowy i zastosowania instrumentów pomiarowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy procesu analitycznego i ich wpływ na niepewność pomiarową + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę dotyczącą podstawowych metod analitycznych, zasad ich walidacji i właściwego zastosowania + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać procedurę analityczną do postawionego problemu analitycznego oraz przeprowadzić analizę + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zachowując zasady bezpieczeństwa zestawić układ pomiarowy do podstawowych technik analitycznych, przeprowadzić pomiar i zinterpretować wyniki - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zwalidować metodę analityczną oraz określić niepewność uzyskanego wyniku analizy + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu analityki chemicznej + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli spełnianej w zespole realizującym określone zadanie analityczne - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Analityka chemiczna, jej podział oraz cele. Rola i rozwój metod instrumentalnych. Proces analityczny, jego etapy, źródła błędów, zakres i sposoby realizacji. Ogólne zasady formułowania problemu analitycznego. Próbka, sposoby jej pobierania, przechowywania i przygotowania do analizy. Metody rozdzielania i zagęszczania. Etap pomiaru – sygnał analityczny i jego charakterystyka. Błędy, ich źródła i sposoby eliminacji. Ogólna budowa instrumentu pomiarowego i charakterystyka poszczególnych bloków funkcjonalnych. Detektory i sensory. Etap interpretacji. Kalibracja jej znaczenie i sposoby przeprowadzenie. Wzorce i materiały odniesienia. Sposoby przedstawiania wyniku analizy. Parametry metod analitycznych. Kryteria doboru metod analitycznych. Zagadnienie jakości w metodach instrumentalnych. Przegląd instrumentalnych metod analitycznych. Metody elektrochemiczne (konduktometria, potencjometria i woltamperometria). Spektroskopowe metody absorpcyjne (spektrofotometria i atomowa spektrometria absorpcyjna) i emisyjne (fotometria płomieniowa i spektroskopia emisyjna). Miareczkowania instrumentalne. Metody chromatograficzne. Automatyzacja w analityce, wstrzykowa analiza przepływowa. Kierunki rozwoju analitycznych metod instrumentalnych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Walidacja metod analitycznych
2. Pobieranie prób i kalibracja sprzętu analitycznego
3. Roztwarzanie materiałów w kwasach i przez stapianie
4. Metody rozdzielania
5. Spektrofotometria absorpcyjna (Kolorymetria)
6. Fotometria płomieniowa
7. Absorpcyjna spektrofotometria atomowa (ASA)
8. Potencjometria
9. Konduktometria
10. Woltamperometria cz.I
11. Woltamperometria cz.II
12. Miareczkowanie amperometryczne
13. Wstrzykowa analiza przepływowa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.49 x średnia ocena z ćwiczeń + 0.51 x średnia ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na wykładzie obowiązkowa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W.W.Kubiak, J.Gołaś (ed.) “Instrumentalne metody analizy chemicznej” AKAPIT, Kraków 2005
2. Z.Kowalski, W.W.Kubiak, J.Migdalski “Instrumentalne metody analizy chemicznej – laboratorium modułowe”, Skrypt AGH 1276, Kraków 1991
3. A.Hulanicki “Współczesna chemia analityczna” PWN Warszawa 2001
4. E.Bulska “Metrologia chemiczna” MALAMUT Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W.W.Kubiak i M.Dudek, “Źródła kontaminacji próbki i ich eliminacja w oznaczeniach śladowych metali ciężkich metodą woltamperometrii inwersyjnej”, Biuletyn Instytutu Leków 44/3-4(2000)550-562
W.W.Kubiak, R-M.Latonen and A.Ivaska, “The Sequential Injection System With Adsorptive Stripping Voltammetric Detection”, Talanta, 53(2001)1211-1219
B.Baś, M.Jakubowska, Z.Kowalski i W.W.Kubiak, “Wykorzystanie analizatora elektrochemicznego EA9 do nauczania i badania korozji elektrochemicznej”, Ochrona przed korozją, Wydanie specjalne 2002 – Proceedings KOROZJA 2002, p190-194
W.W.Kubiak and E.Niewiara, “Influence of Electrolyte on Triton X-100 Adsorption on Fumed Silica”, Electroanalysis 14/17(2002)1169,
M.Jakubowska, R.Piech, T.Dzierwa, J.Wcisło and W.W.Kubiak, “The Evaluation Method of Smoothing Algorithms in Voltammetry”, Electroanalysis, 15 (2003) 1729-1736
R.Piech, B.Baś, E.Niewiara, W.W.Kubiak, “Renewable copper and silver amalgam film electrodes of prolonged application for the determination of elemental sulfur using stripping voltammetry” Electroanalysis 20(2008)809–815
M.Jakubowska, E.Hull, R.Piech, W.W.Kubiak, “Selection of optimal smoothing algorithm for voltammetric curves”, Chem.Anal(Warsaw) 53(2008)215–226
R.Piech, B.Baś, W.W.Kubiak, “The cyclic renewable mercury film silver based electrode for determination of manganese(II) traces using anodic stripping voltammetry” Journal of Electroanalytical Chemistry 621(2008)43–48
M.Jakubowska, B.Baś, W. W.Kubiak, “End-point detection in potentiometric titration by continuous wavelet transform”, Talanta 79(2009)1398–1405
Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes”, Electroanalysis 22(2010)1763–1764
Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „New multipurpose electrochemical analyzer for scientific and routine tasks”, Instrumentation Science & Technology 38(2010)421–435
Robert PIECH, Anna BUGAJNA, Sebastian Baś, Władysław W. KUBIAK, „Ultrasensitive determination of tungsten(VI) on pikomolar level in voltammetric catalytic adsorptive catechol-chlorate(V) system”, Journal of Electroanalytical Chemistry 644(2010) 74–79
Łukasz GÓRSKI, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK, „Baseline correction in standard addition voltammetry by discrete wavelet transform and splinem” Electroanalysis 23(2011)2658–2667
Łukasz GÓRSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK, „Application of genetic algorithm for baseline optimization in standard addition voltammetry” Journal of Electroanalytical Chemistry 684(2012)38–46
Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK, Beata PACZOSA-BATOR, „Fast cathodic stripping voltammetric determination of elemental sulfur in petroleum fuels using renewable mercury film silver based electrode” Fuel: the science and technology of fuel and energy 97(2012)876–878
Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „Rapidly renewable silver and gold annular band electrodes” Electrochimica Acta 73(2012)98–104
K. Pamin, M. Prończuk, S. Basąg, W. KUBIAK, Z. Sojka, J. Połtowicz, „A new hybrid porphyrin-heteropolyacid material : synthesis, characterization and investigation as catalyst in Baeyer-Villiger oxidation : synergistic effect”, Inorganic Chemistry Communications,
59(2015)13–16
Beata PACZOSA-BATOR, Leszek CABAJ, Magdalena PIĘK, Robert PIECH, Władysław W. KUBIAK, „Carbon-supported platinum nanoparticle solid-state ion selective electrodes for the determination of potassium”, Analytical Letters 48(2015)2773–2785
Francesco Bozza, Karolina Bator, Władysław W. Kubiak, Thomas Graule, „Effects of Ni doping on the sintering and electrical properties of BaZr0.8Y0.2O3-? proton conducting electrolytr prepared by Flame Spray Synthesis”, J.Europ.Ceramic Society 36(2016)101-107
Edyta Tabor, Jan Połtowicz, Katarzyna Pamin, Sylwia Basąg, Władysław Kubiak, “Influence of substituents in meso-aryl groups of iron µ-oxo porphyrins on their catalytic activity in the oxidation of cycloalkanes”, Polyhedron 119(2016)342-349
Małgorzata Dziubaniuk, Jan Wyrwa, Mieczysław Rękas, Władysław Kubiak, „Własności elektryczne elektrolitu stałego Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3”, Materiały Ceramiczne 68(2016)140-144
GÓRSKI Łukasz , KUBIAK Władysław W., JAKUBOWSKA Małgorzata: “Independent components analysis of the overlapping voltammetric signals”, Electroanalysis, 28(2016) 1470-1477

Informacje dodatkowe:

Regulamin BHP
Ogólne zasady organizacji pracy w laboratorium chemicznym
W laboratorium chemicznym można pracować jedynie w obecności co najmniej jednej osoby.
Zabrania się przebywania w laboratorium poza godzinami realizowanych ćwiczeń.
Zabrania się wchodzenia do laboratorium bez fartucha ochronnego zapiętego na guziki.
Zabrania się wnoszenia i przechowywania odzieży wierzchniej jak kurtki, płaszcze etc.
Zabrania się spożywania posiłków, napojów i palenia tytoniu.
Zabrania się prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.
Zabrania się prowadzenie głośnych rozmów i przyjmowania osób postronnych.
Zabrania się tarasowania ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych.
Zabrania się wykonywania eksperymentów bez nadzoru prowadzącego zajęcia.
Zabrania się wykonywania eksperymentów i prac nie wchodzących w zakres ćwiczeń.
Zabrania się korzystania z naczyń pękniętych i uszkodzonych.
Zabrania się dotykania, wąchania i kosztowania substancji chemicznych i roztworów.
Zabrania się pipetowania wszystkich roztworów ustami.
Zabrania się ogrzewania cieczy palnych nad otwartym palnikiem.
Zabrania się ogrzewania substancji stałych i cieczy w naczyniach zamkniętych.
Zabrania się dodawania kwasów i zasad do rozgrzanych cieczy i naczyń.
Zabrania się samodzielnego zapalania palników spektrometrów.
Zabrania się podłączać do sieci zasilającej urządzenia elektryczne z uszkodzonym wtykiem lub izolacją.
Zabrania się korzystać z uszkodzonych gniazd sieciowych.
Zabrania się podłączać urządzeń elektrycznych wymagających uziemienia do gniazd sieciowych, nie posiadających kołków uziemiających.
Zabrania się stosować przedłużaczy bez przewodów uziemiających.
Zabrania się wyłączać urządzenia elektryczne przez ciągnięcie za przewód sieciowy.
Zabrania się używać przewodów nieizolowanych i bez wtyczek nawet dla niskich napięć zasilających 24 i 12 V.
ZAWSZE
Przed przystąpieniem do ćwiczeń zapoznaj się z ogólnymi zasadami jego wykonywania.
Poznaj właściwości fizykochemiczne i toksyczne wszystkich substancji chemicznych, które będziesz stosować w pracy z kart charakterystyk.
Zamykaj pojemnik natychmiast po pobraniu odczynnika.
Nakrętkę pojemnika trzymaj w palcach i nigdy nie odkładaj np. stół laboratoryjny.
Odsypuj odczynnik z pojemnika lub odlewaj odpowiednią jego ilość.
Nie wprowadzaj z powrotem do opakowania niezużytego odczynnika.
Po rozsypaniu odczynnika czy rozlaniu roztworu natychmiast posprzątaj miejsce pracy.
Stosuj środki ochrony indywidualnej (okulary, osłony twarzy, rękawice, fartuchy etc.)
Urządzenia elektryczne użytkuj wyłącznie zgodnie z instrukcją, przestrzegając kolejności włączania i wyłączania poszczególnych elementów.
Przed zapaleniem palnika sprawdź, czy wąż doprowadzający gaz do palnika nie jest uszkodzony i czy jest dokładnie nasunięty na króciec palnika.
Przed zapaleniem zamknij dopływ powietrza do palnika a po zapaleniu reguluj dopływ powietrza ustalając odpowiedni charakter i wysokość płomienia.
Gdy płomień „przeskoczy” zgaś natychmiast palnik (ponowne zapalenie jest możliwe po ostygnięciu palnika).
Do zapalania palnika używaj wyłącznie zapałek lub odpowiedniej zapalniczki, w żadnym wypadku nie stosuj sączków, skrawków papieru etc.
Sprawdź sprawność instalacji wentylacyjnej w tym wentylacji dygestoriów.
Zbieraj lub neutralizuj odpady chemiczne.
Ustal miejsce, w którym przechowywane są środki ratunkowe (natryski, myjki oczu, środki neutralizujące, opatrunkowe etc.) oraz środki służące do gaszenia pożarów.
Przed przystąpieniem do pracy sprawdź czy działają wyciągi, jeżeli nie zostały załączone, włącz lub zgłoś prowadzącemu zajęcia.
Prace, podczas których może dojść do wydostania do atmosfery laboratorium szkodliwych substancji, a także koniecznej ochrony przed ewentualnymi pożarami i eksplozjami prowadź pod dygestorium.
Zaplanuj postępowanie w wypadku powstania zakłóceń w pracy (pożar, wybuch etc.)
Stężone kwasy i zasady rozcieńczaj wyłącznie przez dodawanie kwasu lub zasady do wody nigdy odwrotnie.
Zabezpieczaj pionową pozycję butli przez odpowiednie paski czy łańcuchy.
Otwieraj główny zawór butli gdy reduktor jest zainstalowany, a wyloty regulacyjne zamknięte.
Otwieraj i zamykaj główny zawór butli ręką.
Zwalniaj reduktor trzymając go z dala od oczu i twarzy.
Dokładnie przeglądaj wszystkie szklane elementy aparatury badawczej i szklane naczynia czy nie są mechanicznie uszkodzone.
Używaj odpowiedniej łaźni do podgrzewania, wybierając odpowiedni zakres temperatur.
Stosuj mieszanie podczas podgrzewania mieszaniny reakcyjnej, gdy jest to technicznie niemożliwe użyj kamyczków wrzennych.
Stosuj kamyki wrzenne, aby zapobiec burzliwemu wrzeniu i przegrzewaniu.
Gdy jest to możliwe stosuj płaszcze grzejne z regulacją termiczną odpowiednich rozmiarów.
Używaj szczypców, klamer, uchwytów i izolujących rękawic do przenoszenia naczyń do reakcji w wysokich temperaturach.
Wyciągaj tygle do topienia i inne rozgrzane naczynia z pieca za pomocą odpowiednich szczypiec.
Ochładzaj tygle do topienia na specjalnych ceramicznych trójkątach pod wyciągiem.
Używaj szkła żaroodpornego typu Pyrex.
Staraj się zabezpieczać aparaturę szklaną przed szokiem termicznym.
Dbaj o porządek i ład na stanowisku pracy.
Przed opuszczeniem stanowiska sprawdź stan urządzeń zasilanych z instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej.
Wszystkie wykryte usterki zgłaszaj prowadzącemu zajęcia.
Stosuj się do lokalnych wymagań prawnych regulujacych zasady utylizacji odczynników i ścieków.
Zwracaj się do prowadzącego zajęcia lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości.
NIGDY
Nie wahaj się zwrócić do prowadzącego zajęcia, osoby przez niego wskazanej lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia problemów lub wątpliwości.
Nie stosuj substancji, które nie mają ustalonego stopnia szkodliwości dla twojego zdrowia, pamiętaj że produkty powstające podczas reakcji chemicznych muszą również mieć ustaloną szkodliwość dla zdrowia.
Nie wyłączaj źródeł i odbiorników prądu mokrymi rękami.
Nie zdejmuj osłon z części wirujących maszyn i urządzeń w czasie ich pracy.
Nie używaj odczynników chemicznych nie posiadających etykiet.
Nie wciągaj ustami odczynników i ich roztworów.
Nie wąchaj cieczy bezpośrednio nad naczyniem.
Nie wprowadzaj sprzętu; łopatki, łyżeczki, pipety etc. do oryginalnego opakowania z odczynnikiem czy roztworem.
Nie używaj wyszczerbionego lub popękanego szkła laboratoryjnego.
Nie używaj nadmiernej siły do zamykania głównego zaworu na butli.
Nie przekraczaj dozwolonej maksymalnej wartości ciśnienia oznaczonej na manometrze.
Nie przenoś naczyń reakcyjnych gołymi rękami.
Nie dotykaj palników, płyt grzejnych i innych mediów grzewczych,
Nie ogrzewaj naczyń reakcyjnych trzymając je w rękach – używaj uchwytu lub innego solidnego narzędzia.
Nie ogrzewaj naczyń reakcyjnych otwartych płomieniem.
Nie używaj przypadkowych naczyń czy pojemników szklanych do ogrzewania.
Nie dotykaj suchego lodu, ciekłego azotu, czy innej cieczy kriogenicznej gołymi rękoma.
Nie pozostawiaj rozlanych i rozsypanych substancji chemicznych.
PAMIĘTAJ
Resztki roztworów należy zlewać wyłącznie do specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego celu pojemników znajdujących się w laboratorium.
Wlewanie stężonego kwasu siarkowego do wody grozi wybuchem tak samo jak zlewanie razem stężonych kwasów i zasad ze względu na wydzielające się duże ilości ciepła hydratacji kwasu siarkowego lub neutralizacji kwasów zasadami.
Miejsca oparzone kwasami i żrącymi ługami należy niezwłocznie przemywać strumieniem bieżącej wody z kranu czerpalnego przez 10-15 minut. Po dokładnym obmyciu wodą, na miejsca oparzone kwasami należy nałożyć okład z roztworem sody, a na miejsca oparzone ługiem nałożyć okład ze słabego roztworu octu, albo kwasu bornego.
PRZED OPUSZCZENIEM LABORATORIUM:
- sprawdź czy wyłączono palniki gazowe
- sprawdź czy stoły laboratoryjne zostały posprzątane
- sprawdź czy w naczyniach nie pozostały resztki roztworów
- sprawdź czy zostały zakręcone krany wodociągowe
- sprawdź czy został zakręcony dopływ gazu
- sprawdź czy zostały zakręcone zawory butli z gazami sprężonymi
- wyłącz zasilanie wentylatorów
- wyłącz zasilanie gniazd sieciowych wyłącznikiem głównym.

Wskazówki pierwszej pomocy w wybranych wypadkach
Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998

Urazy oczu
W razie pryśnięcia do oka kwasów, ługów etc. wskazania pierwszej pomocy są następujące:
• rozchylić kciukiem i palcem wskazującym zaciśnięte kurczowo powieki
• przepłukać oko dużą ilości czystej, letniej wody (strumień wody w kierunku od nosa do skroni)
• nałożyć opatrunek ochronny na oczy (jeżeli zapryskane jest tylko jedno oko również na oko zdrowe nałożyć opatrunek ochronny)
• poszkodowanego skierować natychmiast do lekarza okulisty.
W razie zranienia gałki ocznej odłamkami szkła:
• założyć na oko wyjałowiony opatrunek osobisty,
• poszkodowanego skierować natychmiast do lekarza okulisty.
Uwaga!
Jeżeli obce ciało tkwi w oku pod powieką górną lub dolną można je przed założeniem opatrunku ostrożnie wyjąć brzeżkiem zwilżonej czystej chustki lub zwilżonym wacikiem.

Skaleczenia
W przypadku skaleczeń wskazania pierwszej pomocy są następujące:
• rany nie dotykać palcami
• nie oczyszczać rany, nie przemywać jej wodą ani żadnym płynem odkażającym
• nie usuwać z rany skrzepów krwi ani ciał obcych
• nie kłaść na ranę bezpośrednio waty, ligniny ani chusteczki higienicznej
• założyć suchy, jałowy opatrunek (apteczka znajduje się na sali ćwiczeń)
• poszkodowanego skierować do najbliższego szpitala pełniącego dyżur.
*Uwaga! *
W przypadku drobnych zranień wystarcza przemyć ranę 3% roztworem wody utlenionej i przylepić „Prestoplast”. Nigdy nie należy nakładać na zranione miejsce przylepca bez gazy.

Oparzenia termiczne
W przypadku oparzeń termicznych należy:
• odsłonić poparzone miejsca, z palców zdjąć koniecznie obrączki, pierścionki etc.
• poparzone miejsca schładzać przez 15 minut strumieniem zimnej wody
• w razie rozległych oparzeń lub zerwania pęcherzy, wezwać natychmiast lekarza lub odwieść poszkodowanego do szpitala
• osobę płonącą, gdy nie ma natrysku, przewrócić i zadusić na nim ogień np. kocem, nie dopuścić płonącemu biegać – wezwać natychmiast lekarza
• przy silnych bólu podać środki przeciwbólowe.

Oparzenia chemiczne
Przy oparzeniach substancjami żrącymi miejsce poparzone należy niezwłocznie obficie spłukać niezbyt silnym strumieniem wody. Następnie założyć jałowy opatrunek i skierować poszkodowanego do lekarza.

Zatrucia
W przypadku zatrucia należy:
• usunąć zatrutego ze strefy skażonej
• w przypadku oblania trucizną (fenol, anilina etc.) należy zdjąć natychmiast odzież skażoną i spłukać truciznę z powierzchni ciała
• jeżeli to konieczne zastosować sztuczne oddychania lub podawać tlen i wezwać lekarza
• przy zatruciach substancjami powodującymi objawy z tzw. okresem utajenia (tlenki azotu, siarczan dimetylu, anilina, nitrobenzen etc.) nie wolno dopuścić do żadnego wysiłku fizycznego u chorego, nawet jeżeli pozornie czuje się on dobrze.

Porażenie prądem elektrycznym
W przypadku porażenia prądem elektrycznym należy:
• „odciąć” porażonego od źródła napięcia (obowiązuje izolacja rąk osoby niosącej pomoc)
• w razie stwierdzenia, że poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie i nie przerywać go dopóty, dopóki nie wystąpią oznaki samodzielnego oddychania lub wyraźne oznaki śmierci (plamy pośmiertne),
• natychmiast wezwać lekarza.

Regulamin pracy z rtęcią
• Rtęć jest silnie toksyczna, szczególnie, jeśli dostaje się do organizmu poprzez drogi oddechowe. Rtęć ma zdolność kumulowania się w organizmie.
• Do prac z rtęcią służy pokój polarograficzny.
• Rtęć należy przechowywać w zamkniętych butelkach z grubego szkła.
• Rtęć w naczyniach otwartych musi być pokryta warstwą wody.
• Wszelkie operacje z rtęcią należy wykonywać nad tacą.
• W przypadku rozlania rtęci zbiera się ją bezwarunkowo pędzelkiem lub bibułą w większe krople i przenosi do naczynia z wodą.
• Drobne kropelki rtęci zbiera się drucikiem lub blaszką cynkową. Można także wiązać rtęć sproszkowanym glinem, cynkiem, mosiądzem, miedzią, siarką lub zamraża się ją ciekłym azotem.
• Nie wolno przechowywać rtęci w pobliżu źródeł ciepła.
• W pracowni polarograficznej szczególną uwagę należy zwrócić na czystość stanowiska pracy. Spożywanie jakichkolwiek posiłków w pracowni jest surowo zabronione.
• W pracowni polarograficznej obowiązuje indywidualny „Regulamin Pracowni” oraz „Instrukcja BHP”.

Instrukcja postępowania podczas pracy ze stężonymi kwasami i ługami
Środki ostrożności podczas pracy z kwasami:
1. W pomieszczeniach, gdzie pracuje się ze stężonymi kwasami i ługami należy dbać o dobrą wentylację. Kwas solny o stężeniu powyżej 25% „dymi” na powietrzu. Jego pary działają drażniąco na błony śluzowe oka, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.
2. Kwasy i ich roztwory należy przechowywać w oryginalnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
3. Podczas pracy z kwasami i ługami należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej (okulary, rękawice, fartuch etc.).
4. Podczas rozcieńczania kwasów należy zawsze wlewać kwas do wody (chłodnej) nigdy odwrotnie, nie zaprzestając mieszania roztworu.
5. Kwas i ługi należy nabierać pipetą zaopatrzoną w nasadkę lub pompkę, nigdy nie wolno zasysać ich ustami.
6. W sąsiedztwie stanowiska do pracy z kwasami musi się znajdować umywalka z wodą oraz apteczka podręczna.
7. Zabrania się wylewania stężonych kwasów i ługów bezpośrednio do zlewu.
8. W razie polania się stężonym kwasem miejsce poparzone spłukać obficie wodą. Zwykle skutki poparzenia objawiają się po pewnym czasie. Intensywność poparzenia zależy od stężenia kwasu, czasu kontaktu ze skórą i temperatury kwasu.
9. Podczas pracy z kwasem azotowym należy wystrzegać się wdychania brunatnych tlenków azotu.
Środki ostrożności podczas pracy z ługami:
1. Wodorotlenki stałe oraz ich roztwory przechowywać w oryginalnych lub odpowiednich dobrze oznakowanych naczyniach.
2. Używać okulary ochronne, fartuch oraz rękawice gumowe oraz osłaniać twarz podczas rozbijania brył wodorotlenków.
3. Wodorotlenki stałe rozpuszczać w wodzie używając naczyń odpornych na wysokie temperatury.
4. W razie kontaktu wodorotlenków ze skórą należy miejsce kontaktu spłukać obficie wodą. Nieostrożne obchodzenie się z wodorotlenkami może prowadzić do silnego poparzenia skóry do trzeciego stopnia włącznie. Początkowo skóra staje się śliska, śluzowata, a przy dłuższym działaniu ługu tworzą się głębokie rany, trudne do zagojenia.