Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca inżynierska
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-701-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej TC1A_W01, TC1A_W10, TC1A_W03 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_W002 Student wie, jak dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej TC1A_W02, TC1A_W09, TC1A_W03 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej TC1A_U05, TC1A_U04, TC1A_U07 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań. TC1A_U14, TC1A_U12 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej TC1A_K09, TC1A_K01 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej TC1A_K04, TC1A_K02, TC1A_K05 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej + - - - - - - - - + -
M_W002 Student wie, jak dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej + - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej + - - - - - - - - + -
M_U002 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań. + - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej + - - - - - - - - + -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej + - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Inne:
Praca inżynierska

1. Uzgodnienie z opiekunem założeń, planu, metodyki i harmonogramu realizacji pracy
2. Analiza zebranych materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy
3. Wykonanie badań, analiz teoretycznych lub obliczeń projektowych
4. Analiza otrzymanych wyników, ich dyskusja i sformułowanie wniosków
5. Opracowanie redakcyjne pracy i przygotowanie prezentacji
Student przygotowuje pracę (projekt) prezentację pracy inżynierskiej, którą przedstawia na obronie
pracy inżynierskiej/projektu inżynierskiego. Student przygotowuje się do egzaminu inżynierskiego, który
zdaje w formie testu przed obroną pracy/projektu inżynierskiego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 387 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Przygotowanie do zajęć 80 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 120 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 130 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z przygotowanego projektu inżynierskiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wybór tematu pracy inżynierskiej następuje jeden semestr przed terminem egzaminu dyplomowego inżynierskiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura jest podawana indywidualnie każdemu dyplomantowi przez opiekuna/promotora pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Osobą prowadzącą moduł jest indywidualny opiekun pracy dyplomowej inżynierskiej studenta.
Rejestracja pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego jest zgodnie z
procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.