Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium Inżynierskie
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-704-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej TC1A_W03, TC1A_W01 Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej TC1A_W05, TC1A_W13 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji TC1A_U10, TC1A_U12 Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej TC1A_U14, TC1A_U07, TC1A_U12 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej TC1A_K04, TC1A_K02, TC1A_K07 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie, jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy inżynierskiej - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy inżynierskiej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Szczegółowe zasady obliczania oceny końcowej podaje prowadzący na początku zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wymagana literatura jest określana indywidualnie dla każdego projektu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak