Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intrelektualnej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-1-707-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej TC1A_W13 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych. TC1A_W13 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia TC1A_U17 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa TC1A_K07 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej - - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wypadkowa ocena z kolokwium , projektu badania patentowego do obranego zagadnienia technicznego oraz uczestnictwa na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólne zasady prawa własności , a szczególnie własności intelektualnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kotarba W.: „Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej. Instytut Organizacji i Zarządzania w przemyśle, Warszawa 2000
2. Zajączkowski M,: „Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej”. Wyd.Economicus, Szczecin 2003
3. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa Wyd. UPRP
4. WWW.UPPR.pl
5. Ustawa „.Prawo własności przemysłowej” z 2000 r.DzU.nr..49 poz508
6. Ustawa o Prawie autorskim o prawach pokrewnych” z 2000 r DzU. Nr80 poz. 904

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak