Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-102-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
mgr inż. Jeleń Piotr (pjelen@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów TC2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej TC2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej. TC2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej. TC2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych TC2A_K03, TC2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Podstawy teoretyczne spektroskopii optycznej i jej zastosowanie jako metody analitycznej

1.Definicja i rodzaje spektroskopii
2.Promieniowanie elektromagnetyczne.Formy energii molekuły
3.Widmo spektroskopowe.
4.Molekuła jako oscylator.
5.Reguły wyboru.
6.Rodzaje drgań normalnych
7.Zastosowanie teorii grup do klasyfikacji drgań i określania reguł wyboru (analiza grupowo-teoretyczna)
8.Absorpcja promieniowania. Analiza ilościowa
9.Rozproszenie promieniowania – efekt Ramana
10.Czynniki wpływające na postać widm.
11.Interpretacja widm
11.Spektrometry IR, UV/VIS i Ramana
12.Metoda fourierowska w spektroskopii
13.Techniki pomiarowe
14.Zastosowanie spektroskopii optycznej

Zajęcia seminaryjne:
Zastosowanie spektroskopii optycznej w badaniach analitycznych

1.Zastosowania spektroskopii optycznej.
2.Budowa działanie spektrometrów fourierowskich i dyspersyjnych.
3.Obsługa spektrometrów.
4. Wykorzystanie różnych przystawek spektroskopowych w wersjach wysoko- i niskotemperaturowych cz. I.
5. Wykorzystanie różnych przystawek spektroskopowych w wersjach wysoko- i niskotemperaturowych cz. II.
6. Korzystanie z baz danych widm i oprogramowania umożliwiającego matematyczną obróbkę i interpretacje widm. 7. 7. Dekompozycja widm.
8. Preparatyka próbek.
9. Eliminacja błędów w pomiarach widm.
10.Przykłady zastosowań spektroskopii w odniesieniu do różnych materiałów.
11.Pomiary widm wybranych materiałów cz. I.
12.Pomiary widm wybranych materiałów cz. II.
13.Komputerowe opracowanie otrzymanych wyników.
14. Interpretacja wyników
15. Zajęcia kończące

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu zaliczeniowego daje ocenę z zajęć seminaryjnych (S)
Ilość punktów przeliczona na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH daje ocenę z egzaminu
(E).
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio E lub S jest średnią arytmentyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.
Ocena końcowa (OK) liczona jest ze wzoru OK=0.4S+0.6E

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza o spektroskopowych metodach badań materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa pod red. A. Bolewskiego i W. Żabińskiego, „Metody badań minerałów i skał”, WG, W-wa, 1988
2.Z.Kęcki, „Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1992.
3.J. Konarski, „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1991
4.Praca zbiorowa pod red. J.M. Janik, „Fizyka Chemiczna”, PWN, 1989

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak