Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza termiczna i jej zastosowanie
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-106-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gajerski Ryszard (gajerski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gajerski Ryszard (gajerski@agh.edu.pl)
dr inż. Łącz Agnieszka (alacz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna właściwości substancji i materiałów wrażliwe na temperaturę TC2A_W08, TC2A_W01 Egzamin
M_W002 zna podstawy termograwimetrii, skaningowej kalorymetrii różnicowej, analizy termomechanicznej, dynamicznej analizy mechanicznej oraz ich zastosowanie w badaniach substancji i materiałów TC2A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi określić temperatury zachodzenia reakcji chemicznych i przemian fazowych, umie wskazać procesy egzo- i endotermiczne oraz wyznaczyć ich entalpie TC2A_U08 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 umie wyznaczyć kinetykę prostych procesów fizycznych i chemicznych TC2A_U08 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 potrafi dobrać odpowiednia metodę analizy termicznej do zbadania właściwości wybranego materiału TC2A_U08 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji TC2A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna właściwości substancji i materiałów wrażliwe na temperaturę + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy termograwimetrii, skaningowej kalorymetrii różnicowej, analizy termomechanicznej, dynamicznej analizy mechanicznej oraz ich zastosowanie w badaniach substancji i materiałów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi określić temperatury zachodzenia reakcji chemicznych i przemian fazowych, umie wskazać procesy egzo- i endotermiczne oraz wyznaczyć ich entalpie - - - - - + - - - - -
M_U002 umie wyznaczyć kinetykę prostych procesów fizycznych i chemicznych + - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi dobrać odpowiednia metodę analizy termicznej do zbadania właściwości wybranego materiału - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Zjawiska fizykochemiczne zachodzące w trakcie obróbki termicznej ciał stałych.
2. Metody badań stosowane w analizie termicznej: termograwimetria, termiczna analiza różnicowa, kalorymetria, skaningowa kalorymetria różnicowa, analiza termomechaniczna, dynamiczna analiza mechaniczna – podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań.
3. Metody analizy termicznej sprzężone z metodami analizy składu produktów gazowych i stałych.
4. Wpływ warunków pomiarów (atmosfery gazowej, masy próbki, rozmieszczenia próbki w naczyniu reakcyjnym, szybkości ogrzewania) na wynik.
5. Ilościowa i jakościowa interpretacja wyników TG, DTA, DSC, DMA.
6. Przykłady specjalnych zastosowań metod analizy termicznej do określania właściwości substancji.

Zajęcia seminaryjne:

1. Określanie temperatur reakcji chemicznych (dehydratacji, rozkładu), przemian fazowych (topnienie, krystalizacja, szklenie, oszklenie, temp. Curie), trwałości termicznej.
2. Sporządzanie wykresów fazowych na podstawie krzywych chłodzenia.
2. Obliczanie ciepła przemian fazowych i pojemności cieplnej.
3. Określanie stopnia przemiany substancji na podstawie rejestrowanych zmian masy, temperatur rozkładu bądź utleniania.
4. Określanie parametrów kinetycznych z wyników analizy termicznej.
5. Omówienie zastosowań metod analizy termicznej w praktyce badawczej i przemysłowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,3 x średnia ocena seminarium + 0,7 x średnia ocena egzaminu (oceny średnie to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch „Chemia ciała stałego”, PWN, Warszawa 1975
2. W. Schultze „DTA – podstawy teoretyczne i zastosowania”
3. Materiały I, II, III, IV, V i VI Szkoły Analizy Termicznej, Wyd. WIMiC AGH, Kraków, 1996, 1998, 2002, 2004, 2008, 2010
4. Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry vol. 1-5, Elsevier Amsterdam, 2002-2008
5. W. Zielenkiewicz „Pomiary efektów cieplnych”, Wyd. Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak