Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analityka w kontroli jakości
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-107-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych stosowanych w kontroli jakości TC2A_W10, TC2A_W09 Egzamin
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o systemach kontroli jakości stosowanych w laboratoriach i przedsiębiorstwach TC2A_W16, TC2A_W09 Egzamin,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać właściwą metodę i proces analityczny do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu kontroli jakości. TC2A_U06, TC2A_U08 Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi zaplanować elementy systemu zarządzania jakością opartego na GLP TC2A_U06 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zapewnienia jakości zarówno w laboratorium analitycznym jak i w zakładzie produkcyjnym TC2A_K01, TC2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych stosowanych w kontroli jakości + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o systemach kontroli jakości stosowanych w laboratoriach i przedsiębiorstwach + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać właściwą metodę i proces analityczny do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu kontroli jakości. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować elementy systemu zarządzania jakością opartego na GLP - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zapewnienia jakości zarówno w laboratorium analitycznym jak i w zakładzie produkcyjnym + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

I. ANALITYKA
1. Metody analityczne w kontroli jakości (podział metod, wymagania, przegląd metod analitycznych, źródła błędów)
2. Analiza śladów (zakres i przebieg analizy, wymagania dla stosowanych metod)
- metoda ICP-MS (podstawy fizykochemiczne, elementy aparatury, parametry metody, sposób przeprowadzenia oznaczenie, zakres zastosowań, zalety i ograniczenia);
- metoda aktywacji neutronowej (podstawowe informcaje o reakcjach jądrowych, procesy stanowiące podstawy metody, aparatura, parametry metody, sposób przeprowadzenia oznaczenie, zakres zastosowań, zalety i ograniczenia);
- metoda ICP-OES (podstawy spektroskopii atomowej, termy atomowe, plazma i jej zastosowanie, aparatura, parametry metody, sposób przeprowadzenia oznaczenie, zakres zastosowań, zalety i ograniczenia);
- metoda woltamperometrii stripingowej (podstawy fizykochemiczne, aparatura, parametry metody, sposób przeprowadzenia oznaczenie, zakres zastosowań, zalety i ograniczenia).
3. Analityka procesowa (zakres zastosowań, systemy przemysłowej analityki procesowej, wymagania dla stosowanych metod, analizatory automatyczne – geneza i podział, metoda FIA i SIA, kryteria merytoryczne i ekonomiczne automatyzacji).
4. Analiza ciała stałego (zakres zastosowań, analiza całej objętości ciała stałego, analiza powierzchni)
- metoda fluorescencji rentgenowskiej (podstawy fizykochemiczne, aparatura, parametry metody, sposób przeprowadzenia oznaczenie, zakres zastosowań, zalety i ograniczenia).
- ablacja laserowa (lasery, procesy ablacyjne, zakres zastosowań, metody sprzęgane z ablacją laserową, zalety i ograniczenia)
- metody analizy powierzchni (zakres zastosowań, uzyskiwana informacja, metody: spektroskopia elektronów Augera, mikroanaliza rentgenowska, elektrochemiczna mikroskopia skaningowa).
II. KONTROLA JAKOŚCI
1.Rola kontroli jakości w systemach zarządzania
2.Kontrola statystyczna
3.Karty kontrolne i reguły Westgarda
III. JAKOŚĆ W ANALITYCE
1.Systemy zapewnienia jakości w laboratorium analitycznym
2.Dobra praktyka laboratoryjna
3.Bezpieczeństwo i polityka środowiskowa w laboratorium analitycznym
4.Parametry jakościowe wyniku analitycznego (niepewność i spójność pomiarowa). Budżet niepewności pomiarowej metody analitycznej.
5.Kryteria doboru procedury analitycznej

Zajęcia seminaryjne:

Zagadnienie jakości i sposobów jej zapewnienia w metodach analitycznych, gospodarce surowcowej i produkcji. Sformułowanie problemu analitycznego. Walidacja metod analitycznych. Metody kalibracji i zapewnienia środków do jej przeprowadzenia. Odpady niebezpieczne i gospodarka nimi. Zagadnienie selektywności metod analitycznych.. Systemy zapewnienia jakości. ISO 9001. GLP. Narzędzia kontroli jakości. Elementy dokumentacji systemów zapewnienia jakości.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,45 ocena z seminarium + 0,5 ocena z egzaminu + 0,05 aktywność i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Encyclopedia of Analytical Science.
2. A. Hulanicki, Współczesna chemia analityczna – wybrane zagadnienia, PWN Warszawa 2001.
3. W.Hyk, Z.Stojek, Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym, Wydział Chemii UW, Warszawa 2006.
4. Kabata-Pendias, B. Szetke, Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska przyrodniczego, Wyd. Edukacyjne, Warszawa 1998.
5. H. Gunzler, Accreditation and Quality Assurance in Analytical Chemistry, Springer, Heidelberg 1996.
6. J.Gołaś, W.W.Kubiak (Edycja), “Instrumentalne metody analizy chemicznej” Akapit Kraków 2002
7. M.Trojanowicz, Automatyzacja w analizie chemicznej, WNT Warszawa 1992

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa