Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy biotechnologii
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-208-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Frączek-Szczypta Aneta (afraczek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
dr inż. Krok-Borkowicz Małgorzata (krok@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada podstawową wiedzę dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów i komórek w procesach biotechnologicznych TC2A_W14, TC2A_W01 Kolokwium
M_W002 posiada wiedzę na temat wykorzystania biotechnologii w różnych dziedzinach nauki i w przemyśle TC2A_W14, TC2A_W01 Kolokwium
M_W003 zna sposoby wytwarzania materiałów w procesach biotechnologicznych oraz mechanizmy biodegradacji materiałów TC2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe konstrukcje bioreaktorów i stosowane w nich materiały TC2A_U16 Kolokwium
M_U002 potrafi omówić operacje jednostkowe w biotechnologii TC2A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli procesów biotechnologicznych w gospodarce oraz ich wpływu na ludzkość i środowisko TC2A_K06, TC2A_K01 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada podstawową wiedzę dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów i komórek w procesach biotechnologicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat wykorzystania biotechnologii w różnych dziedzinach nauki i w przemyśle - - - - - + - - - - -
M_W003 zna sposoby wytwarzania materiałów w procesach biotechnologicznych oraz mechanizmy biodegradacji materiałów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe konstrukcje bioreaktorów i stosowane w nich materiały - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi omówić operacje jednostkowe w biotechnologii - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli procesów biotechnologicznych w gospodarce oraz ich wpływu na ludzkość i środowisko - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1.Wprowadzenie do klasycznej i nowoczesnej biotechnologii.
2.Budowa i funkcje mikroorganizmów, komórek roślinnych i zwierzęcych.
3.Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej (DNA, RNA, replikacja, ekspresja genów).
4.Metody modyfikacji genetycznej organizmów i inżynieria genetyczna, organizmy transgeniczne (GMO).
5.Kultury komórkowe i tkankowe i ich wykorzystanie.
6.Kataliza enzymatyczna.
7.Podstawowe operacje i procesy w biotechnologii, optymalizacja bioprocesów.
8.Bioreaktory – klasyfikacja i dobór.
9.Zastosowanie mikroorganizmów do pozyskiwania surowców mineralnych – biohydrometalurgia.
10.Biotechnologia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym.
11. Materiały ze źródeł odnawialnych (wytwarzane z surowców odnawialnych i w oparciu o procesy biotechnologiczne), materiały zrównoważone (sustainable materials)
12.Biotechnologia w ochronie środowiska (oczyszczanie ścieków, bioremediacja gleb).
13.Ekoenergia (biogaz, biomasa, biopaliwa).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z kolokwiów i ocen za odpowiedzi ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczony podstawowy kurs fizyki, chemii ogólnej i chemii organicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Biotechnologia żywności, Praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego i A. Repsa, WNT, Warszawa, 2003.
2.E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2004.
3.J. Długoński, Biotechnologia mikrobiologiczna, Wyd. UŁ, Łódź, 1997.
4.J. Buchowicz, Biotechnologia molekularna, Wyd. PWN, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak