Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza strukturalna materiałów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-210-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Adamczyk Anna (aadamcz@agh.edu.pl)
dr Handke Bartosz (bhandke@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
dr Jastrzębski Witold (witjas@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Koleżyński Andrzej (kolezyn@agh.edu.pl)
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
dr inż. Rokita Magdalena (rokita@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
dr Niemiec Wiktor (wniemiec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasady działnia, aparatury i zastosowania nowoczesnych metod analizy struktury materiałów TC2A_W09, TC2A_W08 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę obejmującą podstawy nowoczesnych metod analizy struktury materiałów TC2A_W08 Zaliczenie laboratorium,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać najlepszą metodę analizy strukturalnej dla danego materiału do rozwiązania postawionego problemu TC2A_U06, TC2A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi planowac i rozwiazywać zadania samodzielnie i zespołowo, a także kierować zespołem badawczym TC2A_K02, TC2A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie znaczenie znajomości struktury materiłu w kontroli i projektowaniu procesu technologicznego TC2A_K06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasady działnia, aparatury i zastosowania nowoczesnych metod analizy struktury materiałów + - + - - + - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę obejmującą podstawy nowoczesnych metod analizy struktury materiałów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać najlepszą metodę analizy strukturalnej dla danego materiału do rozwiązania postawionego problemu - - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi planowac i rozwiazywać zadania samodzielnie i zespołowo, a także kierować zespołem badawczym - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie znajomości struktury materiłu w kontroli i projektowaniu procesu technologicznego - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Nowoczesna metrologia chemiczna
2. Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej w analizie składu pierwiastkowego materiałów
3. Struktura i właściwości krzemianowych i glinokrzemianowych materiałów sorpcyjnych
4. Zaawansowane techniki pomiarowe w spektroskopii oscylacyjnej
5. Struktura i mikrostruktura szkła i materiałów szkło-krystalicznych
6. Metody badań szkieł i powłok amorficznych
7. Zastosowanie metod obliczeniowych w chemii materiałów
8. Oscylacyjna spektroskopia obliczeniowa
9. Możliwości zastosowania dyfrakcji rentgenowskiej
10. Fizykochamia powierzchni i cienkich warstw
11. Zasada działania mikroskopii sił atomowych (AFM)
12. Związki krzemoorganiczne: rodzaje, synteza, właściwości, zastosowania
13. Metody badań związków krzemoorganicznych

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Analiza składu chamicznego wybranych materiałów
2. Synteza i wykorzystanie w procesach sorpcyjnych wybranych glinokrzemianowych materiałów sorpcyjnych
3. Zastosowanie różnych technik pomiarowych w spektroskopowej analizie strukturalnej materiałów glinokrzemianowych
4. Badania strukturalne materiałów amorficznych otrzymanych metodą tradycyjnego topienia oraz metodą zol-żel
5. Kierowana krystalizacja szkieł
6. Otrzymywanie powłok z zoli techniką dip-coatingu oraz powłok z zawiesin metodą elektroforezy
7. Symulacje widm oscylacyjnych
8. Ilościowa i jakościowa analiza fazowa wybranych materiałów. Analiza Rietveld’a
9. Badanie topografii w nanoskali próbek ceramicznych przy użyciu mikroskopu sił atomowych
10. Synteza liniowego polisiloksanu metodą kinetycznie kontrolowanej anionowej polimeryzacji z otwarciem pierścienia
11. Sieciowanie liniowego polisiloksanu metodą hydrosililowania
12. Określanie składu mieszanin związków krzemoorganicznych metodą chromatografii gazowej
13. Kontrola procesu funkcjonalizacji małocząsteczkowego związku krzemoorganicznego metodą hydrosililowania przy użyciu chromatografii gazowej oraz spektroskopii IR

Zajęcia seminaryjne:

1. Analiza wyników i szacowanie błędów pomiarowych w metodzie XRF
2. Metody syntezy materiałów glinokrzemianowych – projektowanie składów surowcowych i warunków syntezy
3. Analiza, matematyczna obróbka i interpretacja widm w podczerwieni
4. Projektowanie składów oraz warunków otrzymywania szklistych materiałów o z góry przewidzianych własnościach
5. Projektowanie warunków prowadzenia procesu kierowanej krystalizacji
6. Projektowanie warunków otrzymywania powłok o określonych własnościach
7. Wiązanie chemiczne, a struktura materiału
8. Zastosowanie programów symulacji molekularnych do obliczeń widm oscylacyjnych
9. Zastosowanie reguły Vegarda
10. Metody analizy powierzchni w badaniach cienkich warstw
11. Opracowanie wyników pomiarów topografii – uzyskiwane parametry pomiaru oraz możliwe źródła błędów
12. Obliczanie wzorów sumarycznych związków krzemoorganicznych na podstawie wyników analizy elementarnej
13. Obliczanie średniej masy molowej polimerów
14. Obliczanie wzorów sumarycznych związków krzemoorganicznych na podstawie wyników analizy elementarnej
15. Opis struktury związków krzemoorganicznych na podstawie wyników badań spektroskopowych
16. Analiza gęstości usieciowania polimerów krzemoorganicznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 247 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 180 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 40% ocena z egzaminu + 30% ocena z laboratorium + 30% ocena z seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak