Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analityka i kontrola jakości - blok specjalistyczny
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-211-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Baś Bogusław (bas@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Jedliński Jerzy (jedlinsk@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Migdalski Jan (migdal@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Piech Robert (rpiech@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Kubica Barbara (bkubica@agh.edu.pl)
Wyrwa Jan (jwyrwa@agh.edu.pl)
Kupis Justyna (jkupis@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych, instrumentach pomiarowych i sensorach stosowanych w laboratoriach badawczych i laboratoriach kontroli jakości TC2A_W10, TC2A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę obejmującą fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne podstawy nowoczesnych metod analitycznych TC2A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać najlepszą metodę analityczną oraz zaplanować proces analityczny do rozwiązania postawionego problemu. TC2A_U06, TC2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zaplanować w laboratorium analitycznym system zarządzania jakością oparty na GLP TC2A_U06 Egzamin,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi planować i rozwiązywać zadania samodzielnie lub zespołowo (w tym jako kierownik zespołu). TC2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie znaczenie analityki w kontroli jakości i współczesnej technologii chemicznej TC2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o nowoczesnych metodach analitycznych, instrumentach pomiarowych i sensorach stosowanych w laboratoriach badawczych i laboratoriach kontroli jakości + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę obejmującą fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne podstawy nowoczesnych metod analitycznych + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać najlepszą metodę analityczną oraz zaplanować proces analityczny do rozwiązania postawionego problemu. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować w laboratorium analitycznym system zarządzania jakością oparty na GLP - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi planować i rozwiązywać zadania samodzielnie lub zespołowo (w tym jako kierownik zespołu). - - + - - + - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie analityki w kontroli jakości i współczesnej technologii chemicznej + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Metody przygotowania próbek w analizie chromatograficznej
Membrany jonoselektywne z PCV, zawierające jonofory
Metody rozdzielania – frakcjonowanie
Polimery przewodzące i ich zastosowanie do konstrukcji sensorów chemicznych
Teoria i praktyka procesów elektrodowych
Metody radiochemiczne w analizie
Podstawy fizykochemiczne technik chromatograficznego rozdziału
Metody zmiennoprądowe – elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
Badania składu powierzchni i warstw
powierzchniowych metodami spektroskopii fotoelektronów oraz spektrometrii
masowej jonów wtórnych (XPS, SIMS)"
Automatyzacja procesów analitycznych
Metoda spektrometrii w podczerwieni
Interferencje w metodzie AAS/ETAAS
Nowoczesna metrologia chemiczna
Modelowanie procesów analitycznych

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Ekstrakcja do fazy stałej
2. Elektropolimeryzacja;
3. Ekstrakcja sekwencyjna gleby;
4. Preparatyka membran;
5. Analiza śladowa ekstraktu glebowego metodą AAS;
6. Analiza śladowa ekstraktu glebowego metodą woltamperometrii strippingowej;
7. Wysokosprawna chromatografia cieczowa;
8. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
9. Badania składu powierzchni i warstw powierzchniowych metodami spektroskopii
fotoelektronów oraz spektrometrii masowej jonów wtórnych (XPS, SIMS)";
10. Wstrzykowa analiza przepływowa;
11. Spektrometria w podczerwieni;
12. Metody radiochemiczne w analizie chemicznej;
13. Występowanie i eliminacja interferencji w metodzie AAS/ETAAS;

Zajęcia seminaryjne:

Obliczenia stechiometryczne
Równowagi w roztworach i reakcje strącania
Reakcje redoks i kompleksowania
Dobra praktyka laboratoryjna – GLP
Niepewność i spójność pomiarowa jako parametry jakościowe procesu analitycznego
Organizacja i zadania laboratorium kontroli jakości
Kinetyka reakcji elektrodowych
Podwójna warstwa elektryczna
Adsorpcja w metodach analitycznych
Kataliza i biokataliza
Emisja i absorpcja promieniowania
Metody analizy powierzchni (XPS, SIMS) w badaniach cienkich warstw tlenkowych
Spektroskopia impedancyjna

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 242 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 180 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 ocena z egzaminu + 0,3 ocena z laboratorium + 0,3 ocena z seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przedmiot dla studentów specjalności “Analityka i kontrola jakości”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.Minczewski, Z.Marczenko – Chemia Analityczna t.1-3, PWN Warszawa
2. Z.Marczenko – Spektrofotometryczne oznaczanie pierwiastków, PWN Warszawa
3. A. Hulanicki, Współczesna chemia analityczna – wybrane zagadnienia, PWN Warszawa 2001.
4. S.Wawak, “Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” Helion, Gliwice 2002.
5. Kabata-Pendias, B. Szetke, Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska
przyrodniczego, Wyd. Edukacyjne, Warszawa 1998.
6. A.Townshend (Ed), “Encyclopedia of Analytical Science” Academic Press, London 1995
7. R.Kellner, J.M.Mermet, M.Otto, M.Valcarcel, H.M.Widmer, “Analytical Chemistry: A Modern
Approach to Analytical Science”, Wiley-VCH, Weinheim 2004
8. Southampton Electrochemistry Group, “Instrumental methods in
Electrochemistry” Ellis Horwood, Chichester 1990
9. A.J.Bard, L.R.Faulkner, “Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications”, Wiley,
New York 1980
10. J.Wang, “Analytical Electrochemistry” VCH, New York 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak