Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań strukturalnych ciała stałego
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-205-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Adamczyk Anna (aadamcz@agh.edu.pl)
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
dr hab. Łojewski Tomasz (lojewski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania różnych metod badawczych do opisu struktury ciała stałego oraz jego właściwości fizykochemicznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań struktury materiałów TC2A_W09, TC2A_W08 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą i technikę pomiarową oraz przeprowadzić pomiar wybraną metodą badań struktury ciała stałego TC2A_U08 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań TC2A_U08 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod badań ciała stałego TC2A_K03, TC2A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań struktury materiałów + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą i technikę pomiarową oraz przeprowadzić pomiar wybraną metodą badań struktury ciała stałego - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod badań ciała stałego - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treści wykładów obejmują teoretyczne podstawy metod badań strukturalnych materiałów, między innymi:
- metody spektroskopowe
- metody luminescencyjne
- metody rentgenostrukturalne
- techniki mikroskopowe
- inne optyczne metody badania ciał stałych
- metody termiczne

Zajęcia seminaryjne:

Zajęcia prowadzone będą w dwóch częściach:
1. Zajęcia praktyczne, których celem jest zapoznanie się budową urządzeń pomiarowych oraz technikami pomiarowymi w spektroskopii, mikroskopii, rentgenografii i innych…
2. Zajęcia seminaryjne, których celem jest zaznajomienie się z obszarami zastosowania poszczególnych technik pomiarowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji ustnej wygłoszonej w ramach seminarium daje ocenę z zajęć seminaryjnych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć seminaryjnych.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testowej. Ilość punktów uzyskanych z testu, przeliczona na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH daje ocenę z egzaminu.

W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocen jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach. Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0, a student uzyskał ocenę pozytywną, przyjmuję się ocenę 3.0.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z egzaminu (waga 0,6) i seminariów (waga 0,4).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak