Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Recent developments and applications of refractories (Dr hab. Janusz Zborowski)
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-410-AK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Analityka i kontrola jakości
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Zborowski Janusz (jzbo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Zborowski Janusz (jzbo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna opisane w języku angielskim aktualne kierunki badań dotyczących rozwoju technologii wytwarzania ogniotrwałych TC2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna podstawowe źródła, czasopisma i materiały konferencyjne, literatury angielskojęzycznej dotyczącej prac badawczych, technologii i zastosowań materiałów ogniotrwałych TC2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrozumieć , przeanalizować i zreferować treść publikacji angielskojęzycznej TC2A_U20 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty w dyskusji TC2A_K08, TC2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna opisane w języku angielskim aktualne kierunki badań dotyczących rozwoju technologii wytwarzania ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe źródła, czasopisma i materiały konferencyjne, literatury angielskojęzycznej dotyczącej prac badawczych, technologii i zastosowań materiałów ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrozumieć , przeanalizować i zreferować treść publikacji angielskojęzycznej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty w dyskusji - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
  1. Zaznajomienie się z aktualnymi kierunkami badań dotyczących rozwoju technologii wytwarzania i zastosowań materiałów ogniotrwałych na podstawie aktualn

    Uczestnicy referują w formie prezentacji wybrane zagadnienie opracowane na podstawie wskazanych wcześniej przez prowadzącego, względnie dołączonych z własnej inicjatywy referenta, publikacji ukazujących się w języku angielskim (case study).
    W dyskusji omawiane są m. in. aspekty powiązania z fizykochemicznymi podstawami technologii, uniwersalności stawianych tez, zakresu zastosowań jak też umiejscowienia podejmowanego problemu w hierarchii ważności.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z pisemnego kollokwium i za przygotowaną prezentację przy uwzględnieniu aktywnego udziału w dyskusji i obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualne czasopisma naukowe i fachowe, materiały konferencyjne oraz strony internetowe.
Wybrane do referowania i omawiania na seminarium publikacje ukazujące się aktualnie w czasopismach naukowych i fachowych oraz materiałach konferencyjnych będą dostarczane studentom w formie kserokopi i/lub elektronicznej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak